งานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
  หน้าหลัก
  รายงานการประเมินตนเอง
    2552
    2553
    2554
    2555
    2556
  คณะกรรมการ QA
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554
  QA คณะวิทย์
  สกอ
  สมศ
 
 

 


  งานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานัดถุ์ คำกอง ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ชูประทีป รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัตน์ งามอริยะกุล รองประธานกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น รองประธานกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์พุฒิพงษ์ พุกกะมาน กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา เนขุนทด กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำปาง แสนจันทร์ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ไชยพงศ์ กรรมการ
13. อาจารย์วฐา มินเสน กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล กรรมการ
15. อาจารย์พิมผกา ธานินพงศ์ กรรมการ
16. อาจารย์วลัยทิพย์ บุญญาติศัย กรรมการ
17. อาจารย์ ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ
18. นายคำหล้า ใสัตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวศรีทอน คุณยศยิ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายอรรถวิทย์ ขัดคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Quality Assurance, Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand,
Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446 Webmaster : don_awk@hotmail.com