ҤԪʶԵ Էʵ Է§
    ข่าวสารสหกิจศึกษา
   ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะลงเรียนกระบวนวิชา 208497 ให้ แจ้งความจำนงที่ ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ หรือส่ง Email: lampangs@outlook.com ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และส่ง co_01 ใบสมัคร ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
   ดาวน์โหลดใบสมัครสหกิจศึกษา
 


 
  Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446