ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
มกราคม  2020
พฤ
อา
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 20 ม.ค. 256321 ม.ค. 256322 ม.ค. 256323 ม.ค. 256324 ม.ค. 256325 ม.ค. 256326 ม.ค. 2563
ห้องประชุมภาควิชา  
15.00-16.00  น.  ประชุมแบ่งข้อสอบวิชา 208263
 
15.00-16.30  น.  สอบ QE
   
STB107  
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208346 ตอนที่ 001 รศ.ลำปาง
 
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208351 ตอนที่ 001 ดร.ดลภาค
   
STB113 ห้องประชุมย่อย        
STB204  
11.00-12.30  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา 208738 ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
13.00-14.30  น.  สอน 208774 อ.มานะชัย
 
13.00-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208873 อาจารย์ ดร.ศิริมา
11.00-12.30  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา 208738 ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
13.00-14.30  น.  สอน 208774 อ.มานะชัย
12.00-15.00  น.  สอน 208740
 
STB205
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.ภัทรินี
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา208362 ตอนที่ 001 ดร.สาลินี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 007 ดร.วีรินท์รดา
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 1 รศ.พิษณุ
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 005 อ.อัญมณี/ดร.สาลินี
 
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา208362 ตอนที่ 001 ดร.สาลินี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 006 อ.อัญมณี
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 1 รศ.พิษณุ
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208346 ตอนที่ 001 รศ.ลำปาง
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208346 ตอนที่ 001 รศ.ลำปาง
 
STB206
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 002 ผศ.ดร.สุคนธ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208345 ตอนที่ 1 ผศ.ดร.วฐา
11.00-12.00  น.  สอนกระบวนวิชา208460 ตอนที่ 001 ดร.ภวัต
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 1 อ.วลัยทิพย์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208322 ตอนที่ 1 อ.มานะชัย
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 201190 ตอนที่ 001 รศ.พิษณุ
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา208446 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.บัณฑิตา
11.00-13.30  น.  รับประทานอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208345 ตอนที่ 1 ผศ.ดร.วฐา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208322 ตอนที่ 1 อ.มานะชัย
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 201190 ตอนที่ 001 รศ.พิษณุ
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา208446 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.บัณฑิตา
  
STB207   
08.30-16.30  น.  จัดอบรมให้นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก
 
12.00-16.30  น.  กิจกรรม การถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่มหาบัณฑิต
  
STB302
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208140 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.สุคนธ์/ดร.วลัยทิพย์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 001 ดร.กมลรัตน์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208373 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานะชัย
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208161 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานัดถุ์/ดร.กุณฑลี
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 701 ดร.ศิริมา
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208384 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.วฐา
 
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208140 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.สุคนธ์/ดร.วลัยทิพย์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 001 ดร.กมลรัตน์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208373 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานะชัย
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208161 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานัดถุ์/ดร.กุณฑลี
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 701 ดร.ศิริมา
12.30-14.00  น.  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าชาวสถิติ
12.30-14.00  น.  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าชาวสถิติ
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208384 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.วฐา
  
SCB 4401/4402
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208891 ตอนที่ 001 ดร.ดลภาค
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208772 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.พิมผกา
14.30-16.00  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา 208891 อ.ดร.ดลภาค
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208873 ตอนที่ 001 ดร.ศิริมา/ผศ.ดร.ภัทรินี/ผศ.ดรมานัดถุ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208738 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานัดถุ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 001,701 ดร.กมลรัตน์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานะชัย
 
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208891 ตอนที่ 001 ดร.ดลภาค
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208772 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.พิมผกา
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208873 ตอนที่ 001 ดร.ศิริมา/ผศ.ดร.ภัทรินี/ผศ.ดรมานัดถุ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208738 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 001,701 ดร.กมลรัตน์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานะชัย
14.30-16.00  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา 208891 อ.ดร.ดลภาค
  
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 006 อ.อัญมณี
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 002 ดร.สาลินี
09.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา208460 ตอนที่ 001 ดร.ภวัต
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 001 ดร.วลัยทิพย์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 002 ผศ.ดร.สุคนธ์
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 004 ดร.พิมพ์วรัชญ์/อัญมณี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 1 อ.วลัยทิพย์