ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
เมษายน  2020
พฤ
อา
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 7 เม.ย. 25638 เม.ย. 25639 เม.ย. 256310 เม.ย. 256311 เม.ย. 256312 เม.ย. 256313 เม.ย. 2563
ห้องประชุมภาควิชา  
09.00-12.00  น.  ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ
     
STB107
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208346 ตอนที่ 001 รศ.ลำปาง
 
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208351 ตอนที่ 001 ดร.ดลภาค
    
STB113 ห้องประชุมย่อย        
STB204
09.00-11.00  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา208873 ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
11.00-12.30  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา 208738 ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
  
09.00-11.00  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา208873 ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
11.00-12.30  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา 208738 ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
   
STB205
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 1 รศ.พิษณุ
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 005 อ.อัญมณี/ดร.สาลินี
 
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา208362 ตอนที่ 001 ดร.สาลินี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 006 อ.อัญมณี
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 1 รศ.พิษณุ
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208346 ตอนที่ 001 รศ.ลำปาง
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208346 ตอนที่ 001 รศ.ลำปาง
 
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.ภัทรินี
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา208362 ตอนที่ 001 ดร.สาลินี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 007 ดร.วีรินท์รดา
STB206
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208322 ตอนที่ 1 อ.มานะชัย
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 201190 ตอนที่ 001 รศ.พิษณุ
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา208446 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.บัณฑิตา
16.30-18.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208271
 
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208345 ตอนที่ 1 ผศ.ดร.วฐา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208322 ตอนที่ 1 อ.มานะชัย
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 201190 ตอนที่ 001 รศ.พิษณุ
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา208446 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.บัณฑิตา
  
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 002 ผศ.ดร.สุคนธ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208345 ตอนที่ 1 ผศ.ดร.วฐา
11.00-12.00  น.  สอนกระบวนวิชา208460 ตอนที่ 001 ดร.ภวัต
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 1 อ.วลัยทิพย์
STB207        
STB302
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208373 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานะชัย
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208161 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานัดถุ์/ดร.กุณฑลี
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 701 ดร.ศิริมา
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208384 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.วฐา
 
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208140 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.สุคนธ์/ดร.วลัยทิพย์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 001 ดร.กมลรัตน์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208373 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานะชัย
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208161 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานัดถุ์/ดร.กุณฑลี
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 701 ดร.ศิริมา
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208384 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.วฐา
  
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208140 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.สุคนธ์/ดร.วลัยทิพย์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 001 ดร.กมลรัตน์
SCB 4401/4402
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208873 ตอนที่ 001 ดร.ศิริมา/ผศ.ดร.ภัทรินี/ผศ.ดรมานัดถุ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208738 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานัดถุ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 001,701 ดร.กมลรัตน์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานะชัย
 
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208891 ตอนที่ 001 ดร.ดลภาค
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208772 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.พิมผกา
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208873 ตอนที่ 001 ดร.ศิริมา/ผศ.ดร.ภัทรินี/ผศ.ดรมานัดถุ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208738 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 001,701 ดร.กมลรัตน์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.มานะชัย
14.30-16.00  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา 208891 อ.ดร.ดลภาค
  
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208891 ตอนที่ 001 ดร.ดลภาค
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208772 ตอนที่ 001 ผศ.ดร.พิมผกา
14.30-16.00  น.  การเรียนการสอน กระบวนวิชา 208891 อ.ดร.ดลภาค
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 002 ดร.สาลินี
09.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา208460 ตอนที่ 001 ดร.ภวัต
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 001 ดร.วลัยทิพย์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 002 ผศ.ดร.สุคนธ์
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 004 ดร.พิมพ์วรัชญ์/อัญมณี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 1 อ.วลัยทิพย์
   
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 006 อ.อัญมณี