ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
เมษายน  2019
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 19 เม.ย. 256220 เม.ย. 256221 เม.ย. 256222 เม.ย. 256223 เม.ย. 256224 เม.ย. 256225 เม.ย. 2562
ห้องประชุมภาควิชา     
13.30-14.30  น.  ประชุมอนุกรรมการฝ่ายเอกสารประกอบการประชุม NUCS2019
09.00-12.00  น.   ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ /ส่งผลการศึกษา 2-2561
13.30-16.30  น.  ประชุมกรรมการป.โท 4/62
 
STB107       
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 002 อ.บัณฑิตา
STB113 ห้องประชุมย่อย        
STB204  
09.00-12.00  น.  สอนภาคพิเศษป.โท 208773 อาจารย์ สำรวม จงเจริญ
13.00-16.00  น.  สอนภาคพิเศษ ป.โท 208772 อาจารย์ พิมผกา
     
STB205
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 001 อ.พิษณุ
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208150 ตอนที่ 001 อ.กุณฑลี
  
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 001 อ.ภัทรินี
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208423 ตอนที่ 001 อ.อินทิรา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 007 อ.มานัดถุ์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 001 อ.พิษณุ
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208150 ตอนที่ 001 อ.กุณฑลี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 005 อ.ปรีชา
 
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 001 อ.พิษณุ
STB206
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208373 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208322 ตอนที่ 001 อ.มานะชัย
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 701 อ.กุณฑลี
13.00-14.30  น.   สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 001 อ.บัณฑิตา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208446 ตอนที่ 001 อ.บัณฑิตา
17.00-19.30  น.  make up กระบวนวิชา 208322 ผศ.ดร.มานะชัย รอดชื่น
 
09.00-16.00  น.  สอนภาคพิเศษ ป.โท
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 001 อ.สุคนธ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208345 ตอนที่ 001 อ.วฐา
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208373 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208322 ตอนที่ 001 อ.มานะชัย
13.00-14.30  น.   สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 001 อ.บัณฑิตา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208446 ตอนที่ 001 อ.บัณฑิตา
 
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208345 ตอนที่ 001 อ.วฐา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208362 ตอนที่ 001 อ.ปรีชา/พิมผกา
STB207
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208738 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ตอนที่ 001 อ.มานะชัย
  
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208773 ตอนที่ 001 อ.สำรวม
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208772 ตอนที่ 001 อ.พิมผกา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208738 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ตอนที่ 001 อ.มานะชัย
09.00-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208774 ผศ.ดร.มานะชัย รอดชื่น
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208773 ตอนที่ 001 อ.สำรวม
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208772 ตอนที่ 001 อ.พิมผกา
STB302
09.30-11.00  น.   สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 701 อ.กมลรัตน์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 701 อ.ศิริมา
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208384 ตอนที่ 001 อ.วฐา
 
13.00-14.30  น.  สอน 208345
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208263 ตอนที่ 001 อ.พิมวรัชญ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208140 ตอนที่ 001 อ.วลัยทิพย์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 002 อ.ภวัต
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 001 อ.วลัยทิพย์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208271 ตอนที่ 701 อ.กมลรัตน์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 701 อ.ศิริมา
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208384 ตอนที่ 001 อ.วฐา
 
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208263 ตอนที่ 001 อ.พิมวรัชญ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208140 ตอนที่ 001 อ.วลัยทิพย์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 002 อ.ภวัต
SCB 4401/4402    
11.00-12.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208460 ตอนที่ 001 อ.วีรินท์รดา
   
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406  
08.30-16.30  น.  จัดกิจกรรม อบรมการใช้ภาษาไพธอน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาโท)
 
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208346 ตอนที่ 001 อ.ลำปาง
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 006 อ.อัญมณี
 
09.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208460 ตอนที่ 001 อ.วีรินท์รดา
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 001 อ.สุคนธ์
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 004 อ.อัญมณี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 001 อ.วลัยทิพย์