ระบบจองห้องออนไลน์
         
ระบบจองห้องออนไลน์
   หน้าหลัก    | รายงานการจองห้องวันนี้    |   เกี่ยวกับโปรแกรม

   
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้อง
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  
 

   
กุมภาพันธ์  2018
พฤ
อา
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
   
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
|
 

ตารางการใช้ห้องประชุมภาควิชา

   
ตารางการใช้ห้องภาควิชาสถิติ
ห้อง/เวลา 22 ก.พ. 256123 ก.พ. 256124 ก.พ. 256125 ก.พ. 256126 ก.พ. 256127 ก.พ. 256128 ก.พ. 2561
ห้องประชุมภาควิชา
09.00-11.00  น.  ประชุมพิจารณาข้อสอบ 208101
13.30-16.30  น.  ประชุมข้อสอบวิชา 208263
      
STB107
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 004 อ.สุรีย์
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 701 อ.กุณฑลี
     
STB113 ห้องประชุมย่อย
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
  
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
08.00-18.00  น.  สรุปงานบริการวิชาการ อ.ลำปาง
STB204
10.00-12.00  น.  ประชุมประเมินผลงานวิชาการ (รศ.พิษณุ เจียวคุณ)
   
14.00-16.30  น.  สอบโครงร่าง นายภัสวร แสงทองล้วน ผศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์
  
STB205
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208423 ตอนที่ 001 อ.อินทิรา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 006 อ.วีรินท์รดา
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 001 อ.พิษณุ
  
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 001 อ.ภัทรินี
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208423 ตอนที่ 001 อ.อินทิรา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 007 อ.สุรีย์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208353 ตอนที่ 001 อ.พิษณุ
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 701 อ.กุณฑลี
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 004 อ.มานะชัย/สุรีย์
08.00-11.00  น.  สอบโครงร่างกระบวนวิชาการศึกษาด้วยตนเอง (208499) ผศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์
STB206  
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208373 ตอนที่ 001 อ.พุฒพงษ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208322 ตอนที่ 001 อ.มานะชัย
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 701 อ.ศิริมา
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208345 ตอนที่ 001 อ.ลำปาง/วฐา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208446 ตอนที่ 001 อ.บัณฑิตา
  
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 002 อ.สุคนธ์
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208264 ตอนที่ 001 อ.วลัยทิพย์
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208373 ตอนที่ 001 อ.พุฒพงษ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208322 ตอนที่ 001 อ.มานะชัย
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 701 อ.ศิริมา
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208345 ตอนที่ 001 อ.ลำปาง/วฐา
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208446 ตอนที่ 001 อ.บัณฑิตา
 
STB207
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208712 ตอนที่ 001 อ.มานัดถุ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208772 ตอนที่ 001 อ.พิมผกา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208738 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208780 ตอนที่ 001 อ.ภวัต
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208776 ตอนที่ 001 อ.บัณฑิตา
  
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208712 ตอนที่ 001 อ.มานัดถุ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208772 ตอนที่ 001 อ.พิมผกา
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208738 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208780 ตอนที่ 001 อ.ภวัต
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208776 ตอนที่ 001 อ.บัณฑิตา
 
STB302
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208263 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 001 อ.วลัยทิพย์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 003 อ.วลัยทิพย์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 005 อ.ศิริมา/ภวัต
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 006 อ.กมลรัตน์
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208384 ตอนที่ 001 อ.วฐา
  
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208263 ตอนที่ 001 อ.พุฒิพงษ์
09.30-11.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 001 อ.วลัยทิพย์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 003 อ.วลัยทิพย์
13.00-14.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 005 อ.ศิริมา/ภวัต
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208329 ตอนที่ 001 อ.กมลรัตน์
11.00-12.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208272 ตอนที่ 006 อ.กมลรัตน์
14.30-16.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208384 ตอนที่ 001 อ.วฐา
 
SCB 4401/4402        
SCB 4403        
SCB 4404        
SCB 4405/4406
08.00-09.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208141 ตอนที่ 002 อ.สุคนธ์
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208329 ตอนที่ 001 อ.กมลรัตน์
   
11.00-13.00  น.  สอนกระบวนวิชา 208346 ตอนที่ 001 อ.ลำปาง
14.30-16.30  น.  สอนกระบวนวิชา 208101 ตอนที่ 006 อ.วีรินท์รดา