ตารางการใช้ห้องประชุมภาค
วันที่ จุดประสงค์การใช้ เวลาการใช้
8 มิ.ย. 2563 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวปุณยนุช 13.30 น. - 16.00 น.
17 มิ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการ ปริญญาเอก ครั้งที่ 4/2563 09.30 น. - 11.00 น.
19 มิ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ 09.00 น. - 12.00 น.
24 มิ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการป.โท ครั้งที่ 5/2563 09.30 น. - 12.00 น.
15 ก.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ 09.00 น. - 12.00 น.
29 ก.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการป.โท ครั้งที่ 6/2563 09.30 น. - 12.00 น.
5 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ 09.00 น. - 12.00 น.
5 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการ ปริญญาเอก ครั้งที่ 5/2563 13.00 น. - 16.00 น.
26 ส.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการป.โท ครั้งที่ 7/2563 09.30 น. - 12.00 น.
2 ก.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ 09.00 น. - 12.00 น.
16 ก.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการ ปริญญาเอก ครั้งที่ 6/2563 09.30 น. - 11.00 น.
30 ก.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการป.โท ครั้งที่ 8/2563 09.30 น. - 12.00 น.
7 ต.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ 09.00 น. - 12.00 น.
28 ต.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการ ปริญญาเอก ครั้งที่ 7/2563 09.30 น. - 11.00 น.
28 ต.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการป.โท ครั้งที่ 9/2563 13.30 น. - 16.30 น.
2 พ.ย. 2563 ประชุมเกรด 13.00 น. - 16.00 น.
2 ธ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาสถิติ 09.00 น. - 12.00 น.
16 ธ.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการ ปริญญาเอก ครั้งที่ 8/2563 09.30 น. - 11.00 น.