ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

สัมนาบุคลากร

ภาควิชาสถิติ จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ แอนด์ สปา เชียงใหม่ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสถิติ ชั้นปีที่ 4

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสถิติ ชั้นปีที่ 4 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ภาควิชาสถิติ ห้อง STB302

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานสหกิจศึกษา

รายงานสหกิจศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ภาควิชาสถิติ ห้อง STB207CMU STAT