Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ҤԪʶԵ Էʵ Է§


Untitled Document
   
    หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ และจรรยบรรณของบุคลากรคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    คำชี้แจงขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของกระบวนวิชา 2008499 ปีการศึกษา 2557
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประกวด แข่งขันผลงานเชิงวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
more...

Untitled Document
   
    PHPT หน่วยการวิจัยระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ/ผู้จัดการโครงการ
    บริษัท พรรณธิอร จำกัดในเครือ TCC เบียร์ช้าง รับสมัคร HR Analyst จำนวน 1 ตำแหน่ง
    รับสมัคร: ผู้ประสานงานโครงการ/ผู้จัดการโครงการ PHPT หน่วยการวิจัยระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไอ อาร์ ดี)
    รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รับสมัครงาน Position: Clinical Data Associate (CDA)
มีต่อ...

Untitled Document
   
    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
    ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนทำงานและทุนขาดแคลน
    ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำและสำหรับบุคคลภายนอก
    ประชาสัมพันธ์ ศึกษาต่อ โท+เอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
    ประกาศรับสมัครทุนตรีต่อโท
มีต่อ...

   
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Workshop on modeling,simulation and forecasting of financial time series(การสร้างตัวแบบ การจำลองและการพยากรณ์อนุกรมเวลาทางการเงิน)
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Modern Statistical Methods in Predictive Analytics"
Course: Introduction to Epidemiology and Clinical Research
การนำเสนอผลงานการศึกษาของนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยน 3 สถาบัน
ขอเรียนเชิญข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
มีต่อ...

Untitled Document
   
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2558
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2554,
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2555
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2556
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2557
มีต่อ...

Untitled Document
   
    เอกสารประกอบการประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
    ร่วมประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
    การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2555
    รับสมัคร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม"
    ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 รอบที่ 2
มีต่อ...

   
การรับรองคุณวุฒิสาขาสถิติเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทโดย ดร.วีรินท์รดา วงค์รินทร์
"แนะแนวเส้นทางอาชีพ : บทบาทของสถิติในการวิจัยด้านธุรกิจ"
โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานจากพี่สู่น้อง
มีต่อ...

 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446