Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  รายละเอียดข่าว
 


 
เรื่อง ร่วมประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
วันที่ประกาศ : 2012-06-18
ผู้ประกาศ : อาจารย์ ดร.วฐา    มินเสน
ไฟล์ประกอบ : v3-2555.pdf
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :  

 

ด้วยงานบริหารงานวิจัยฯ จะได้จัดมีการประชุมนักวิจัยประจำปี เพื่อชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุนห้องปฏิบัติการพร้อมเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่สำหรับใช้ในปีต่อไป ประกาศการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ประกาศการสนับสนุนค่าขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างไรได้รับตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor สูงๆ ตลอดจนแนวนโยบายและทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ การประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 27 มิ.ย. 2555 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งชื่อได้ที่เบอร์ 3322 ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2555 โดยในเบื้องต้นนี้อาจารย์ในภาควิชาได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุมแล้ว 2 ท่าน คือ รศ.ดร. วัฒนาวดี และ ดร. วฐา จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446