Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University
ประวัติภาควิชา
      ภาควิชาสถิติ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2518 เป็นสาขาวิชาหนึ่งในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกสถิติ
พ.ศ.2519 โครงการจัดตั้งภาควิชาสถิติ
พ.ศ.2522 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาสถิติ
พ.ศ.2532 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์

      ภาควิชาสถิติมีบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน เป็นคณาจารย์ 22 คน และบุคลากรสนับสนุน 6 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 293 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 10  คน  มีอาคารในความรับผิดชอบ 1 อาคาร มีงบประมาณในการดำเนินงานบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 2.3 ล้านบาท ทั้งนี้ภาควิชาสถิติร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสถิติและคณิตศาสตร์ จำนวน  1 หลัง
1 (ก)  สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
     1 (ก1)   ภาควิชาสถิติมีการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสถิติ มีแผนการเรียน 2 แผน คือ แผน 1 และแผน 2  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข   และจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิชาร่วมภายในคณะ 3  หลักสูตร หลักสูตรชีวสารสนเทศ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์บูรณาการ นอกจากนี้ ยังให้บริการสอนกระบวนวิชาพื้นฐานทางสถิติ ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ แก่คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
      การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  และยังคำนึงถึงการเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น ได้จัดให้มีการเรียนรู้ในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติ ทั้งในห้องภาคปฏิบัติการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งจัดให้มีการ ฝึกงาน/การดูงาน และทำการค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ   ควบคู่กับกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาด้านวิชาการและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และมีการจัดแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา  สำหรับระดับบัณฑิตศึกษานั้น   ได้จัดการเรียนการสอน ทั้งแบบมีกระบวนวิชาเรียนควบคู่กับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยเน้นให้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อให้เกิดการ          คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพทางสถิติ จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้สนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงาน ทั้งในรูปของการเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ตลอดจนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ  ยังได้จัดหาตำรา วารสาร สื่อสารสนเทศ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยของภาค และเพื่อให้บริการการสอนกระบวนวิชาของคณะอื่น ๆ รวมทั้งได้จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ทั้งในและนอกอาคาร ให้สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้  และมีพื้นที่พักผ่อน อ่านหนังสือ ให้กับนักศึกษา  นอกจากนี้ ยังมีเอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ 2 จุด เพื่อบริการถ่ายเอกสาร และบริการขายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อันเป็นการอำนวยความสะดวก สวัสดิการแก่นักศึกษา และเป็นรายได้ของภาควิชา
     1 (ก2) ภาควิชาสถิติ ดำเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเฉพาะพันธกิจด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย
     1 (ก3)  ภาควิชาสถิติ มีบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน จำแนกเป็นคณาจารย์ จำนวน 22 คน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จำนวน 6 คน ดังตาราง

คณาจารย์ภาควิชาสถิติ (25 มกราคม 2555)
                        บุคลากร ภาควิชาสถิติมีบุคลากรทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งเป็นคณาจารย์ 20 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 6 คน ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนคณาจารย์ภาควิชาสถิติ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งวิชาการ

วุฒิการศึกษา

รวม

 

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

 
รองศาสตราจารย์ 1 4 - 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 6 - 7
อาจารย์ 6 2 - 8
รวม 8 12 0 20

 

ตารางที่ 2 บุคลากรฝ่ายสนับสนุน (25 มกราคม 2555)

ลักษณะงาน

วุฒิการศึกษา รวม

ปริญญาโท

ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี

ด้านธุรการ

1

- 1 2

ด้านคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

-

2 - 2

ด้านบริการ

-

- 2 2

รวม

1 2 3 6

หมายเหต  มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการ 1 คน และเป็นลูกจ้างประจำ 1 คน

ทั้งนี้ บุคลากรทั้งหมดมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาภาควิชาสถิติให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยบุคลากรจำนวนหนึ่งรวมกลุ่มเพื่อทำงานวิจัยตามความสนใจ โดยภาควิชาได้รับสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนหน่วยวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 2 หน่วย คือ

-    หน่วยวิจัยสถิติและการสำรวจด้วยตัวอย่าง
-    หน่วยวิจัยสถิติและสถิติประยุกต์

                                ส่วนบุคลากรสนับสนุน ก็ได้มีการรวมกลุ่มวิจัย ด้านวิจัยสถาบัน 
ภาควิชาสถิติได้คำนึงถึงการดูแลบุคลากรอย่างเหมาะสม   ในด้านระบบความปลอดภัยภายในอาคาร  การมีกองทุนสวัสดิการของภาควิชาช่วยเหลือเกื้อกูลบุคลากร  สนับสนุนการดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของบุคลากร   

1 (ก4)  ภาควิชาสถิติ มีอาคารในความรับผิดชอบ  1  อาคาร  มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,417.54 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 

ห้อง

จำนวน
(ห้อง)

พื้นที่รวม
(ตารางเมตร)

1. สำนักงานภาควิชาและห้องพักอาจารย์

16

355.94

2. ห้องเรียน

6

505.60

3. ห้องปฏิบัติการสถิติ

2

260.40

4. ห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1

40.00

5. ห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาโท

1

30.00

6. ห้องประชุม

1

49.60

7. ห้องอ่านหนังสือสำหรับบุคลากร

1

14.00

8. ห้องอ่านหนังสือสำหรับนักศึกษา

1

45.00

9. ห้องปฏิบัติการวิจัย

1

45.00

10. ห้องจัดทำเอกสาร

1

12.00

11. พื้นที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษา

1

60.00


                                การเรียนการสอนศาสตร์ทางสถิติในปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาสถิติมีระบบเครือข่ายที่เชื่อมกับคณะ  เพื่อการบริหารงานและสนับสนุนงานประจำ   และมีห้องปฏิบัติการทางสถิติ ที่มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน 60 ชุด จำนวน 1 ห้อง และ  20  ชุด  จำนวน 1 ห้อง มีการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย   พร้อมทั้งการติดตั้งระบบ Wireless ทั่วทั้งอาคาร  ส่วนในห้องพักอาจารย์ก็มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เกือบทุกห้อง เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเตรียนการสอน และการวิจัย และในปีการศึกษา 2552 นี้ ภาควิชาสถิติ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสถิติและคณิตศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะเป็นการรองรับการขยายงานด้านต่าง ๆ ของภาควิชาต่อไป โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน 20.89 ล้านบาท
1 (ก5) การบริหารงานในปัจจุบัน ภาควิชาสถิติมีระบบงานทั้งราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบของ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก มีข้อจำกัดในด้านความคล่องตัวในการบริหารงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงินและงบประมาณ  ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด และมีข้อจำกัดเฉพาะในด้านการบริหารและจัดการที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง และมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส รวมทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณที่อยู่ในสัดส่วนที่น้อยยังมีไม่เพียงพอ  ส่วนการดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้ ก็ยังอยู่ในปริมาณที่น้อย  รวมทั้งการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือนำไปใช้กับชุมชน  ยังต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น

1 (ข)  ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
1.ข1 การบริหารงานของภาควิชามีโครงสร้าง ดังรูป

                                ภาควิชามีคณะกรรมการประจำภาควิชาที่จำนวนครึ่งหนึ่งได้จากการเสนอชื่อโดยคณาจารย์ของภาควิชา  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และชี้แนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน  นอกจากนั้นยังมี คณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงานเฉพาะกิจ  ที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะและแต่งตั้งโดยภาควิชา เพื่อดำเนินการตามพันธกิจแต่ละด้าน นอกจากนั้น มีการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร เพื่อระดมสมอง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ   ตลอดจนการให้ข้อมูลตอบกลับ   ในขณะเดียวกันก็มีการประเมินภาพรวมโดยนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาภาควิชา อย่างต่อเนื่อง
1 (ข2) ภาควิชาสถิติ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าสังกัดวิชาเอก ในภาคการศึกษาที่ 2 จากนักศึกษาปีที่ 1 กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สำหรับกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น ดำเนินการสอบคัดเลือกผ่านบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้รับบริการหลัก โดยมีผู้มีส่วนสำคัญหลัก (stakeholders) เป็นผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่า  และชุมชน
โดยข้อมูลในด้านความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะที่เป็นข้อมูลย้อนกลับของนักศึกษา และผู้มีส่วนสำคัญบางส่วน  ได้จากการเก็บข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันรายงานการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันบัณฑิตเลี้ยงน้อง  สรุปผลการประเมินการฝึกงานจากหน่วยงาน รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกกิจกรรม ผลการประชุมสัมมนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำปี ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ผลสรุปการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง
ภาควิชาสถิติ ได้นำความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนสำคัญแต่ละกลุ่ม มาปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาวิชาการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง   โดยนำผลที่ได้จากผู้มีส่วนสำคัญทุกกลุ่ม มาวางแผนกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวัง เพื่อพัฒนาภาควิชาต่อไป               
1 (ข3) ด้านผู้ส่งมอบ(suppliers) ที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักศึกษาและการบริหารจัดการอื่น ๆ  โดยส่วนใหญ่จะดำเนินผ่านระบบการจัดการโดยส่วนกลางคือคณะ นอกจากนั้น ยังมีสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ ในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ KC Moodle  และมีศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท.มช.) อำนวยความสะดวกในด้านการบริการวิชาการบางโครงการ รวมทั้งเอกสารคำสอนบางกระบวนวิชา
ภาควิชาสถิติ มีคู่ความร่วมมือ (collaborators) และพันธมิตร (partners) ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นหน่วยงาน/องค์กรภายในประเทศ เช่น  สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย  เครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์  เครือข่ายการจัดการข้อมูลและชีวสถิติ(DMBN)   สมาคมประกันชีวิตไทย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  ที่ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้การสนับสนุนในการบริการวิชาการแก่นักเรียน ครู โรงเรียน  รวมทั้งองค์กร หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน   สถานประกอบการต่าง ๆ ที่ภาควิชาส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานและศึกษาดูงาน  นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ PHPT (The Programs for HIV Prevention and Treatment) จากประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
1 (ข4) การดำเนินการที่สำคัญ ของความสัมพันธ์และการสื่อสารกับคู่ความร่วมมือของภาควิชาสถิติ กับผู้ส่งมอบ  นักศึกษา  และผู้มีส่วนสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  การเสริมทักษะชีวิตให้นักศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการให้บริการด้านการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับบริการ ภาควิชาจัดระบบการให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะชีวิตให้นักศึกษา เน้นหนักในความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์  การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   และความเป็นผู้นำ  เพื่อให้เป็นบัณฑิตตามที่พึงประสงค์ ที่ดำเนินการคู่ขนานไปกับการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากการพัฒนาระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษา การให้ความดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง คู่ความร่วมมือและพันธมิตร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว  ภาควิชายังมีการศึกษาวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนสำคัญต่อบัณฑิต การรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์เก่า  รวมถึงการเดินทางไปพบปะเยี่ยมชมโรงงาน  การไปนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ทุกปีการศึกษา ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าและตลาดเป้าหมาย   เพื่อรับทราบทิศทางความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเป็นปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวกลับมาวิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ตลาดแรงงาน ลูกค้าหรือผู้มีส่วนสำคัญต่อไป

2.  ความท้าทายต่อองค์กร (Organizational Challenges): อะไรคือความท้าทายที่สำคัญขององค์กร
2 (ก)  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
2 (ก1) ปัจจุบันสถาบันการศึกษาของรัฐมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง  โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการให้มีโอกาสเข้าศึกษาโดยผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยตรง โดยคณะต่าง ๆ ในสถาบันนั้น ๆ การให้โควตาเข้าศึกษาแก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ทำให้นักเรียนที่เรียนดีและมีศักยภาพ สนใจเข้าศึกษาในสถาบันต่าง ๆ และมีโอกาสในการเลือกเข้าศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่านักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในส่วนกลางมากกว่าส่วนภูมิภาค  และคณะวิทยาศาสตร์ในทุกสถาบันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ รองจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่ภาควิชาสถิติ ซึ่งเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ ในการหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านโครงการ    ต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เช่น โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการเพชรทองกวาว เป็นต้น โดยคาดหวังว่าจะสามารถดึงดูดนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาศึกษาในภาควิชาสถิติให้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันความนิยมในการเลือกเรียนสาขาวิชาเอกสถิติของนักศึกษาลดต่ำลงเมื่อเทียบกับสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนในด้านของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังคงมีจำนวนรับที่ยังไม่เป็นไปตามแผนการรับ  ศักยภาพของผู้เรียนที่รับเข้ามายังไม่สูงนัก  ในขณะเดียวกันจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ
2 (ก2)  ปัจจัยสำคัญที่สามารถบ่งชี้ถึงความสำเร็จของภาควิชาสถิติได้แก่ ศักยภาพอาจารย์ จำนวนคณาจารย์และคุณวุฒิของคณาจารย์ ความเชี่ยวชาญในด้านสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับและทันสมัย จำนวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และมีผลงานวิจัยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การได้รับเชิญในการเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาจากสถาบันภายนอก การได้รับเชิญในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จำนวนผู้สมัครและจำนวนรับในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเทียบกับสถาบันอื่นในสาขาเดียวกันนอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จขององค์กรคือ  ร้อยละของการได้งานทำภายใน 1 ปี การที่คณาจารย์และศิษย์เก่าของภาควิชาได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในแวดวงวิชาชีพ การยอมรับของสังคมและชุมชนท้องถิ่น  และการมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันภายนอก
2 (ก3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงการแข่งขันกับองค์กรการศึกษาอื่น ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านสถิติ ก่อนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาคก็ตาม  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบก็ยังมีไม่มาก แต่อย่างไรก็ดีการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ๆ ก็ได้มีการดำเนินการมาบ้างแล้ว  ทั้งในด้านหลักสูตร  คณาจารย์  ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ตลอดจนสภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสถิติ  เป็นต้น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในที่ประชุมวิชาการทางสถิติ  ที่ประชุมเครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์ (CRN) นอกจากนี้ก็ยังได้มีการเกื้อหนุนระหว่างสถาบัน ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2 (ข) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)
ด้านทรัพยากรบุคล ณ ปัจจุบัน (8 มีนาคม 2553) ภาควิชาสถิติมีคณาจารย์ทั้งสิ้น 22 คน    อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจำนวน 8 คน และจะมีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นภาระที่ภาควิชาจะต้องติดตามและประเมินภาระงานและอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามภาควิชาก็ได้มีการวางแผนด้านอัตรากำลังในอนาคตไว้ส่วนหนึ่ง คือ ได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาต้นสังกัดของนักเรียนทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน และนักเรียนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีก 2 คน  ซึ่งคาดว่าจะกลับมาเป็นกำลังที่สำคัญในอีก 5-6 ปีข้างหน้า  โดย ณ ปัจจุบัน ภาควิชายังคงดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ ตลอดจนยังมีผลงานวิชาการ เผยแพร่   ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ด้านนักศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าศึกษาในภาควิชาสถิติ ส่วนใหญ่เลือกสาขาวิชาสถิติเป็นอันดับที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการศึกษาสาขาวิชาสถิติ  แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำและ/หรือเลือกเรียนสาขาวิชาสถิติเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสถิติยังไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามจำนวนที่วางแผนไว้  อีกทั้งจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังลดลงอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ        สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่ภาควิชาสถิติจำเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป
ด้านการบริหารและการจัดการ ภาควิชาสถิติมีอาคาร บุคลากร สถานที่และปัจจัยด้านการเรียนการสอนค่อนข้างจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องจัดหาให้มีความเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนยังคงมีข้อจำกัด รวมไปถึงระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ครบทุกด้านและยังไม่เชื่อมโยงกับระบบของคณะวิทยาศาสตร์  แต่อย่างไรก็ตาม ด้านอาคารสถานที่ และพื้นที่ใช้สอย คงจะคลี่คลายเมื่ออาคารใหม่ คืออาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสถิติและคณิตศาสตร์ คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2553 รวมทั้งการจัดหา Software ทางสถิติที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งภาควิชาได้จัดหาโปรแกรม SPSS และ SAS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้ว ส่วนโปรแกรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน คงจะต้องมีการวางแผนจัดหามาเพิ่มเติมต่อไป
การแสวงหารายได้ที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง  ภาควิชาสถิติ มีคณาจารย์ที่มีศัยกภาพในการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นภาคเหนือ ตลอดจนคณาจารย์จำนวนมากได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายแก่หน่วยงานภายนอก  ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ และมีรายได้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
2 (ค) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ ( Performance Improvement System )
ภาควิชาสถิติ  ได้ดำเนินการตามภารกิจโดยยึดแนวทางตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นระบบปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System) มีการกำหนดพันธกิจของภาควิชา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการดำเนินงานตาม  พันธกิจ      ในแต่ละด้าน ได้ดำเนินการตามขั้นตอน Plan-Do-Check-Act  (PDCA)  และติดตามผลการดำเนินงาน      ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา          ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาภาควิชาได้จัดทำรายการการประเมินตนเอง มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ของภาควิชาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ภาควิชายังได้สนองนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการรับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงการดำเนินงานของภาควิชาเป็นประจำทุกปี

 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446