Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


   
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี 2554
    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
    คู่มือลงทะเบียนขอทุน วช.15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน
    คู่มือลงทะเบียนขอทุน วช.15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน
    Advanced Statistical Methods for Healthcare Research / Call for presentations
    วช.จัด Thailand research expo
    หนังสือขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554
    เรื่องประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย เข้ารับการอบรมฟรี
    หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก”
    วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก”
    ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2555 หมดเวลา 16 ก.ย. 54 นี้แล้วนะครับ
    ทุนสนับสนุนจาก สกว. (ด่วน)
    ประกาศทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปี 2555
    ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2555
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555
    ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสถิติ
    ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
    ประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
    ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 รอบที่ 2
    รับสมัคร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม"
    การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2555
    ร่วมประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
    เอกสารประกอบการประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
Back
 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446