Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


   
    กำหนดการเสนอโครงร่างกระบวนวิชา 208499 (การศึกษาด้วยตนเอง) ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถิติ
    E-Learning กระบวนวิชา 208383
    E-Learning กระบวนวิชา 208440
    E-Learning กระบวนวิชา 208499
    E-Learning กระบวนวิชา 208384
    การลงทะเบียนกระบวนวิชา 204101 และ 204202 ของนักศึกษาวิชาเอกสถิติปี 2
    ประกาศคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาด้วยตนเอง (๒๐๘๔๙๙)
    E-Learning กระบวนวิชา 208345
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2554,
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2555
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2556
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2557
    รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2558
Back
 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446