Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


notify
ประกาศภาควิชาสถิติ For Admin  

  ประกาศภาควิชา
      ประกาศที่ 001/2556 - แนวทางการเสนอชื่อคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
      ประกาศที่ 002/2556 - มอบอำนาจให้ผู้ประสานงานกระบวนวิชา
      ประกาศที่ 003/2556 - มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการอนุญาตเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
      ประกาศที่ 004/2556 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
      ประกาศที่ 005/2556 - ระบุรายชื่อคณาจารย์ในกลุ่มวิชาการเพื่อรับการเสนอชื่อ
  คำสั่งภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 001/2559 - คณะกรรมการวิจัยภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 002/2559 - คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
      คำสั่งที่ 003/2559 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 004/2559 - คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์
      คำสั่งที่ 005/2559 - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
      คำสั่งที่ 006/2559 - คณะกรรมการบริหารจัดการนักศึกษาช่วยสอน
      คำสั่งที่ 007/2559 - คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
      คำสั่งที่ 008/2559 - คณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
      คำสั่งที่ 009/2559 - คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการเงิน
      คำสั่งที่ 010/2559 - คณะกรรมการบริหารจัดการห้องสมุดภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 011/2559 - คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
      คำสั่งที่ 012/2559 - คณะกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์และกิจการพิเศษภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 013/2559 - คณะกรรมการบริหารจัดการทุนทำงานพิเศษของนักศึกษาภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 014/2559 - คณะกรรมการปรับปรุงกระบวนวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์
      คำสั่งที่ 015/2559 - คณะกรรมการวิจัยภาควิชาสถิติ(เพิ่มเติม)
  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์
      คำสั่งที่ 0033/2556 - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำ
      คำสั่งที่ 0062/2556 - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำและส่วนงาน ประจำปี 2556
      คำสั่งที่ 0063/2556 - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำและส่วนงาน ประจำปี 2557
      คำสั่งที่ 0202/2556 - คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
      คำสั่งที่ 0432/2556 - คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)
      คำสั่งที่ 0526/2556 - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
      คำสั่งที่ 0527/2556 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
      คำสั่งที่ 0528/2556 - คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ คณะวิทยาศาสตร์
      คำสั่งที่ 0529/2556 - คณะกรรมการบริหารห้องสมุด
      คำสั่งที่ 0530/2556 - คณะกรรมการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์
      คำสั่งที่ 0755/2556 - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 0947/2556 - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม)
      คำสั่งที่ 1453/2556 - แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 179/2557 - คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      คำสั่งที่ 795/2556 - คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ คณะวิทยาศาสตร์(เปลี่ยนแปลง)
 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446