Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ǹ
 

   รศ. พิษณุ เจียวคุณ
   Pitsanu
Ţ˹   6502
˹   รองศาสตราจารย์
ͧѡ   STB304
Ѿ   0-5394-3381 EXt.30
e-mail   phisanu@chiangmai.ac.th
Ǻ䫵   

ŧҹҧԪҡ/ŧҹվ

ѵԡ֡
ͻԭ   ปริญญาโท
زԡ֡   สต.บ.
ʶҹ֡   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
շ診   2536
 
 
ҹԨ
 1. การเปรียบเทียบการประมาณแบบช่วงพารามิเตอร์ปัวซงเมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก
 2. การเปรียบเทียบการประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ของข้อมูลชั่วชีวิต
 3. ทัศนคติของนักศึกษาต่อการประเมินการสอนของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
 4. การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่มีเทอมความคลาดเคลื่อนแบบออโตรีเกรซซีฟอันดับสูง
 5. การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมที่มีความคลาดเคลื่อนการแบบเบ้
 6. การศึกษาค่าสถิติทดสอบสำคัญข้อมูลกระบวนการปัวส์ซอง
 7. การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ กรณีปัญหามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและมีค่าผิดปกติ
 8. ความสำคัญของวัดที่มีต่อชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 9. โพลล์:ความกังวลใจและความเชื่อเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 10. การสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวงานต่อโครงการปิดถนน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 11. ความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่
 12. ตัวแบบทางสถิติเพื่ออธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำตาลในหัวมันฝรั่งกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 13. e-Learning for Elementary Statistics Course , e-University 2004
 14. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 2/2549 (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 15. The statistical model describing the relationship between the sugar level in potato and the related factors.
 16. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน ครั้งที่ 3/2549 เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเชียงในเขตเมืองใหม่ต่อการพัฒนาท้องถิ่น (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 17. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 1/2550
 18. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน UNINET POLL ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง ความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว
 

͡/
 1. สถิติเบื้องต้น
 2. สถิติประยุกต์เบื้องต้น
 3. สถิติสำหรับสังคมศาสตร์ 1
 4. สถิติเชิงคณิตศาสตร์

 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446