Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ǹ
 

   ผศ. บัณฑิตา พลับอินทร์
   Bandhita Plubin
Ţ˹   0076
˹   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ͧѡ   STB 109
Ѿ   01-8884451
e-mail   bandhita@chiangmai.ac.th
Ǻ䫵   

ŧҹҧԪҡ/ŧҹվ

ѵԡ֡
ͻԭ   ปริญญาโท
زԡ֡   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2543
 
ͻԭ   ปริญญาตรี
زԡ֡   วิทยาศาสตรบัณฑิต
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2541
 
 
ҹԨ
 1. การพัฒนาการสอนกระบวนวิชาพื้นฐาน
 2. การศึกษาทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 3. การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถในเขตจังหวัดเชียงใหม่
 4. สื่อการสอนแบบออนไลน์ประกอบการสอนกระบวนวิชา 208271
 5. Knowledge, Attitudes and Practices in the Reproductive Health of Youth in the Northern Region Thailand
 6. The Study of Time Allocation in Daily Life of Chiang Mai People: A Comparative Studies between San-Sai and Mae-Taeng Districts
 7. Udder Health Status in Dairy Farm at Kamphangsean Nakhon-Pathom Thailand
 8. Statistical Package Development for Analysis of Demographic Phenomenal Changes
 9. The Attitude of Self-donated Cadavera for medical Education in Chiang Mai Province
 10. การประเมินผลการประชุมสนทนากลุ่มเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์และการประเมินผลการอบรมผู้นำเยาวชนเรื่อง การเสริมสร้างบทบาทหญิง–ชาย กับอนามัยเจริญพันธุ์
 11. ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ กับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเมือง เขตชานเมืองและเขตชนบท จังหวัดเชียงใหม่
 12. สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศกับภาวะการเจ็บป่วยของชาวเชียงใหม่
 13. การประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อมกับการจัดสรรเวลาทำกิจวัตรประจำวัน : ศึกษานำร่องกรณีจังหวัดเชียงใหม่
 14. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ของชาวเชียงใหม่
 15. การสื่อสาร ระบบนิเวศกับการเจ็บป่วยของชาวเชียงใหม่
 16. Communication Ecology and Morbidity in Areas of Chiang Mai Province
 17. การสำรวจความรู้ ทัศนคติและทักษะการปฏิบัติตนด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนภาคเหนือ (จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย)
 18. การสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวงานต่อโครงการปิดถนน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 19. The Application of Hierarchical Logistic Regression Technique in Attitude of Self-donated Cadavera Survey
 20. การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ของชาวไทยภูเขา ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
 21. AN ANALYTICAL OF KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES ON REPRODUCTIVE HEALTH OF STUDENTS IN MUANG PHRAE
 22. THE HIERARCHICAL LOGISTIC REGRESSION IN UDDER HEALTH STATUS IN DAIRY FARM AT KAMPHANGSEAN,NAKHON - PATHOM, THAILAND
 23. AN ANALYSIS OF TIME USED IN DAILY LIFE OF CHIANG MAI PEOPLE
 24. Ordinal Regression Analysis in Factors Related to Sensorial Hearing Loss of the Employees in Industrial Factory in Lampang Thailand
 25. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน UNINET POLL ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง ความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว
 26. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 2/2549 (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 27. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน ครั้งที่ 3/2549 เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเชียงในเขตเมืองใหม่ต่อการพัฒนาท้องถิ่น (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 28. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 1/2550
 29. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมเชิงเส้น ปัญาควบคู่ ปัญหาการขนส่ง และทฤษฎีเกม
 30. โพลล์:ความกังวลใจและความเชื่อเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 31. Statistical analysis on the opinion of the people in Chiang Mai and Lamphun provinces (Thailand) on the idea of fixing Sunday Buddhist sabbath
 32. Central Composite Design in Optimization of the Factors of Automatic Flux Cored Arc Welding for Steel ST37
 


 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446