Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ǹ
 

   ผศ.ดร. สุรีย์ ชูประทีป
   Suree Chooprateep
Ţ˹   6501
˹   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ͧѡ   STB108
Ѿ   053943380 053943381
e-mail   suree.choo@gmail.com
Ǻ䫵   

ŧҹҧԪҡ/ŧҹվ

ѵԡ֡
ͻԭ   ปริญญาเอก
زԡ֡   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์
շ診   2557
 
ͻԭ   ปริญญาโท
زԡ֡   วทม.(สถิติประยุกต์)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2535
 
 
ҹԨ
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการในคลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือนของครูสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 2. ความสำคัญของวัดที่มีต่อชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 3. โครงการวิจัยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 และ 3
 4. Analysis of House hold Saving Data in Bangkok metropolitan Area and the Northeastern Region
 5. สุขภาพจิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. โพลล์:ความกังวลใจและความเชื่อเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 7. Statistical Analysis of Knowledge and Perception of Gasohol Consumption from Vehicle Users in Chiang Mai City (Thailand)
 8. การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในเทคนิคกฎความสัมพันธ์ของการทำเหมืองข้อมูล:กรณีศึกษาข้อมูลการขายยา
 9. การประเมินผลโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือ
 10. McNeil N., and Chooprateep S. 2014 Modeling sea surface temperatures of the North Atlantic Ocean. Theoretical Applied Climatology 116:11-17
 11. Chooprateep S., and McNeil N. 2014 Temperature change of Southeast Asia: 1973-2008. Chiang Mai University Journal of Natural Science. 13(2): 105-116.
 12. Chooprateep S., and McNeil N. 2014 Spatial and temporal patterns of temperature change of Southeast Asia and Australia. Mathematical Theory and Modeling. 4 (1): 144-149.
 13. Cheung K., Chooprateep S., and Ma J. 2014 Spatial and temporal patterns of solar absorption by clouds in Australia as revealed by exploratory factor analysis. Solar Energy. Doi 10.1016/j.solener.2014.10.014
 14. สถิติวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
 15. โครงการสำรวจความต้องการ ความรู้ การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขององค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) และโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
 16. การศึกษาผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. โครงการสำรวจความต้องการ ความรู้ การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน และการสำรวจศักยภาพการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์
 18. การประเมินผลการจัดกิจกรรมงานสันกำแพงสานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม ( 20 ธันวาคม 2546 - 21 กุมภาพันธ์ 2547 )
 19. Statistical Category Analysis of Preventive and Health Care Behaviors for Insured Employees in Chiang Mai
 20. Statistical analysis on the opinion of the people in Chiang Mai and Lamphun provinces (Thailand) on the idea of fixing Sunday Buddhist sabbath
 21. e-Learning for Elementary Statistics Course , e-University 2004
 22. การสำรวจความต้องการความรู้ การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตภาคเหนือตอนบน
 23. Statistictical Analysis of Mental Health in the Elderly in Chiang Mai Province,Thailand
 24. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 2/2549 (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 25. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน ครั้งที่ 3/2549 เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเชียงในเขตเมืองใหม่ต่อการพัฒนาท้องถิ่น (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 26. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 1/2550
 27. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน UNINET POLL ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง ความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว
 

͡/
 1. สถิติเบื้องต้น
 2. สถิติประยุกต์เบื้องต้น
 3. คณิตศาสตร์บูรณาการ

 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446