Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ǹ
 

   อาจารย์ วฐา มินเสน
   Watha Minsan
Ţ˹   0616
˹   อาจารย์ ดร.
ͧѡ   STB 203
Ѿ   0869212118
e-mail   wathaminsan@gmail.com
Ǻ䫵   http://watha.gendit.com

ŧҹҧԪҡ/ŧҹվ

ѵԡ֡
ͻԭ   ปริญญาเอก
زԡ֡   วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.ด)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
շ診   2554
 
ͻԭ   ปริญญาโท
زԡ֡   วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.ม.)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2549
 
ͻԭ   ปริญญาโท
زԡ֡   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ (วท.ม.)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2543
 
ͻԭ   ปริญญาตรี
زԡ֡   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ. เกียรตินิยม)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2539
 
 
ҹԨ
 1. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์พีระมิดโครงสร้างประชากรภาคเหนือ
 2. การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์สถิติทางด้านประชากร
 3. Smart Vehicle Actuated Thailand
 4. การพัฒนาระบบสัญญาณไฟ แบบตรวจจับยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อตัดสินใจในการกำหนดสัญญาณไฟที่เหมาะสม
 5. การศึกษาสมรรถนะในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นของโปรแกรม MATLAB สำหรับลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่
 6. จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่อง ที่มีความสำคัญต่อสายการผลิต โดยใช้วิธีโดเมนความถี่
 7. การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่
 8. The Solution Space Reduction Using Frequency Domain of Simulated Annealing
 9. การค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่องที่มีความสำคัญต่อระบบการผลิตแบบตามงาน โดยใช้วิธีโดเมนความถี่
 10. ตัวช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด
 11. Application of Frequency Domain Experiments in the Factor Screening of Production Systems
 12. การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอน เรื่องหลักการวิจัยการดำเนินงาน
 13. การเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด
 14. การเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด โดยการใช้ (Update), (อ่านต่อ) และ …
 15. การเปรียบเทียบชุดตัวอักษรที่เพิ่มลงในป้ายโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ดที่มีผลต่ออัตราการคลิกผ่าน
 16. การใช้เทคนิค AFDE ในการระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ด
 17. การระบุปัจจัยที่มีผลต่อเวลารวมในการเข้ารับบริการจัดทำบัตรประจำ ตัวประชาชน โดยวิธีการจำลอง สถานการณ์
 18. Randomization Test for Two Independent Samples.
 19. การศึกษาอิทธิพลของชุดตัวอักษรที่มีต่อค่า CTR ในการโฆษณาบนกูเกิลแอดเวิร์ด
 20. การเลือกใช้ตัวอักษรเพื่อเพิ่มการคลิกการโฆษณาออนไลน์จากกูเกิลแอดเวิร์ด
 21. การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมสาหรับการคัดเลือกตัวแปร ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
 22. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: คำนวณค่าความน่าจะเป็น ของการแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงที การแจกแจงไคสแควร์ และการแจกแจงเอฟ
 23. การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้เทคนิคการหาผลเฉลยด้วยต้นไม้แบบทอดข้ามต่ำสุด
 24. การประมาณค่าดัชนีฤดูกาลในวิธีแยกส่วนประกอบด้วย GRG2
 25. การศึกษาสมรรถนะของโปรแกรมแมตแล็บและไมโครซอฟท์เอกซ์เซลในการสร้างตัวแบบและการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์
 26. การปรับปรุงวิธีการทดลองโดเมนความถี่ประยุกต์เพื่อหาค่าเหมาะที่สุด
 27. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็น
 28. การศึกษาทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 29. ศึกษาการนำกระบวนการทางสถิติไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 30. สื่อการสอนแบบออนไลน์ประกอบการสอนกระบวนวิชา 208271
 31. โพลล์:ความกังวลใจและความเชื่อเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 32. Communication Ecology and Morbidity in Areas of Chiang Mai Province
 33. การสำรวจความรู้ ทัศนคติและทักษะการปฏิบัติตนด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนภาคเหนือ (จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย)
 34. Statistical analysis on the opinion of the people in Chiang Mai and Lamphun provinces (Thailand) on the idea of fixing Sunday Buddhist sabbath
 

ý֡ͺ/
 1. อบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 2. อบรมคอมพิวเตอร์ SPSS เพื่อการพยากรณ์
 3. การจัดการโครงการ และการใช้งาน Microsoft Project
 4. อบรมการบริหารคุณภาพ (QC)
 5. อบรมการแก้ปัญหาการทำงาน (Problem Solving)
 6. อบรมการเพิ่มผลผลิต และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. อบรมการเรียนรู้สินค้าวัสดุก่อสร้าง
 8. อบรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งก๊าซธรรมชาติที่จังหวัด กาญจนบุรี
 9. อบรมความรู้ Fiber Optic
 10. อบรมการบริหารคุณภาพ (QC)
 11. อบรม TQM
 12. สัมมนาการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
 13. International Conference Integrating Technology in The Mathematical Sciences 2003,
 14. สัมมนาการประชุมวิชาการสถิติ และสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 5
 15. สัมมนาการประชุมวิชาการด้านการวิจัยการดำเนินงาน
 16. สัมมนาการประชุมวิชาการด้านการวิจัยการดำเนินงาน
 17. การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัย ของ สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย
 18. Asian Simulation and Modeling Conference (Asimmod2009),
 19. การประชุมวิชาการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010
 20. Conference Applied Statistic 2010
 21. International Conference on Statistical Analysis of Complex Data
 22. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6"

Ԩ
 1. โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเกม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 25 มิถุนายน 2543 เรื่อง “เน็กฟอฟ”
 2. การเสนอในที่ประชุมวิชาการทางด้าน Embedded System Technology โครงการประกวดคอมพิวเตอร์ล่องหนรุ่นที่สอง ระดับ มืออาชีพ 10 กรกฎาคม 2547 เรื่อง “Smart Vehicle Actuated Thailand”


 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446