Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ǹ
 

    คำหล้า ใจสัตย์
   Khamla Jaisat
Ţ˹   3328
˹   พนักงานปฏิบัติงาน
ͧѡ   STB 106
Ѿ   0-5394-3381-5 ต่อ 11
e-mail   khamla001@gmail.com
Ǻ䫵   http://wwww.khamla.cmustat.com

ŧҹҧԪҡ/ŧҹվ

ѵԡ֡
ͻԭ   ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
زԡ֡   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ. ม.)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2549
 
ͻԭ   ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
زԡ֡   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ. บ.)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2540
 
ͻԭ   ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
زԡ֡   สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.)
ʶҹ֡   โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่
շ診   2531
 
ͻԭ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
زԡ֡   สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.)
ʶҹ֡   โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่
շ診   2527
 
 
ҹԨ
 1. การเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในชุมชนที่มีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม
 2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการพัฒนางานสนับสนุนวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระดับภาควิชา ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมเชิงเส้น ปัญาควบคู่ ปัญหาการขนส่ง และทฤษฎีเกม
 

ý֡ͺ/
 1. Visual Basic Programming
 2. การพัฒนาระบบงานสารบรรณด้วยโปรแกรม Microsoft Access รุ่นที่ 4
 3. Advanced Visual Basic
 4. ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KQI) ของบุคลากรสายสนับสนุน
 5. การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. Advanced Microsoft Access 97 (Programming)
 7. EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน
 8. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. เทคนิตการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 10. วิถีวิจัย : สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข


 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446