Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ǹ
 

   รศ. ปรีชา ล่ามช้าง
   Preecha Lamchang
Ţ˹   5116
˹   รองศาสตราจารย์
ͧѡ   STB.304
Ѿ   053-943381
e-mail   scsti001@chiangmai.ac.th
Ǻ䫵   http://www.preecha.cmustat.com

ŧҹҧԪҡ/ŧҹվ          CURRICULUM VITAE

ѵԡ֡
ͻԭ   ปริญญาโท
زԡ֡   สต.ม.
ʶҹ֡   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
շ診   2525
 
ͻԭ   วท.บ.(สถิติ)
زԡ֡   ปริญญาตรี
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2523
 
 
ҹԨ
 1. ความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่
 2. โครงการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. การคาดหวังในการเป็นบัณฑิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (oral)
 5. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โปสเตอร์)
 6. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โปสเตอร์)
 7. พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โปสเตอร์)
 8. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
 9. ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 10. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
 11. ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพปอดของเด็กต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล
 12. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
 13. ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล
 14. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการในคลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือนของครูสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 15. ความสำคัญของวัดที่มีต่อชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 16. สุขภาพจิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. ศึกษาสภาพการเรียนการสอนความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะภาคเหนือตอนบน
 18. การสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวงานต่อโครงการปิดถนน เพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 19. โครงการสำรวจความต้องการ ความรู้ การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขององค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) และโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
 20. การศึกษาผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 21. โครงการสำรวจความต้องการ ความรู้ การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน และการสำรวจศักยภาพการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์
 22. การประเมินผลการจัดกิจกรรมงานสันกำแพงสานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม ( 20 ธันวาคม 2546 - 21 กุมภาพันธ์ 2547 )
 23. สื่อประกอบการสอนสถิติเบื้องต้น
 24. ตัวแบบทางสถิติเพื่ออธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำตาลในหัวมันฝรั่งกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 25. e-Learning for Elementary Statistics Course , e-University 2004
 26. การสำรวจความต้องการความรู้ การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตภาคเหนือตอนบน
 27. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 2/2549 (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 28. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน ครั้งที่ 3/2549 เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเชียงในเขตเมืองใหม่ต่อการพัฒนาท้องถิ่น (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 29. The statistical model describing the relationship between the sugar level in potato and the related factors.
 30. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 1/2550
 31. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน UNINET POLL ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง ความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว
 32. การประเมินผลโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือ
 

ý֡ͺ/
 1. November 24-25, 1986 Regional Workshop on Computational Mathematics, Centre for Quantitative Studies Universiti Kebangsaan, Malaysia.
 2. April-September 1988 Technical Training course in the field of Personal Computer Instructor Course in Computer System Technology (software) CICC & AOTS, Japan
 3. December 2000 The TASEAP workshops on Designing and Implementing Effective Learning, Thailand-Australia Science & Engineering Assistance Project.
 4. February 26-March 2, 2001 Attended and passed the ISO 9000 : 2000 Series Auditor/Lead Auditor Training Course certified by IRCA, Course No. : A18021, Certificate No. : A18021/121/2001
 5. ตุลาคม 2545 - พฤษภาคม 2546 ร่วมโครงการการศึกษา “ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาไทย ด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ : Benchmarking and Development of Quality Management System in Thailand ‘s Higher Education “ โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ( TPI ) และทบวงมหาวิทยาลัย
 6. August 3 – 9 , 2004 The 3 rd APEC Youth Science Festival , Beijing , China

͡/
 1. สถิติประยุกต์เบื้องต้น
 2. สถิติสำหรับสังคมศาสตร์
 3. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446