Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ǹ
 

   ผศ.ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
   Sukon Prasitwattanaseree
Ţ˹   6504
˹   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ͧѡ   STB301
Ѿ   053-943381 ext. 24
e-mail   sprasitwattanaseree@gmail.com
Ǻ䫵   http://www.sukon.cmustat.com

ŧҹҧԪҡ/ŧҹվ

ѵԡ֡
ͻԭ   ปริญญาโท
زԡ֡   วท.ม. สถิติประยุกต์
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2538
 
ͻԭ   ปริญญาตรี
زԡ֡   วท.บ. สถิติ
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
շ診   2536
 
ͻԭ   ปริญญาเอก
زԡ֡   PhD. Biomathematics
ʶҹ֡   University of Paris VII - Denis Diderot
շ診   2004
 
 
ҹԨ
 1. การทดสอบทางสถิติและขนาดตัวอย่างสำหรับการศึกษาเพื่อเทียบเคียงความเหมือน กรณีทำการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2x2
 2. การเปรียบเทียบค่าประมาณของ Turnbull สำหรับข้อมูลแบบ interval-censored 2 กลุ่ม
 3. Simmulation Study of Quantitative Impact of Glucose Concentations and Cell Density on the Transcriptional Expressions Levels of Genes in Saccharomyces Cerevisiac
 4. Modeling of the Timing of Mother-to-Child HIV-1 Transmission as a Function of Zidovudine Treatment Duration in Mothers and Infants
 5. Inference of Gene Regulatory Network by Baysian Network Using Metropolis-Hastings Algorithm
 6. Role of Modeling in Clinical Epidemiology
 7. Mother To Child HIV Transmission: Analysis of the Timing of PCR Conversion and Perspectives For Modeling the Timing of Transmission
 8. Influence of Mother and Infant zidovudine Treatment Duration on the Age at Which HIV Infection can be detected by Polymerase Chain Reaction in Infants
 9. Etude par modelisation de la prevention de la transmission mere-enfant du VIH selon le moment de cette transmission en fonction des durees de traitement par zidovudine de la mere et de l’enfant, consequences pour les decideurs en Sante Publique, L’Epidemiologie et la prise de decision en Sante Publique
 10. Comparing Turnbull’s estimators based on 2 interval-censored data, Proc. Enterprise Performance Measurement and Control, Bangkok : School of Applied Statistics
 11. Application of Principal Component Regression and Partial Least Squares in Spectrophotometric Analysis of color Components in Mixtures
 12. Socio-demographic Chaacteristics Assosiated with HIV-infection in Pregnant Women using an Application of Principle Component in Logistic Regression Analysis
 13. TEST STATISTIC FOR EQUIVALENCE OF TWO MEANS WITH NORMAL DISTRIBUTION
 14. Simulation Study of Quantitative Impact of Glucose Concentrations on the Transcriptional Expressions Levels of Genes in Saccharomyces Cerevisiae
 15. Factor Analysis of Mycobacterium tuberculosis Transcriptional Responses for Drug Clustering and Drug Target Detection
 16. Gene Regulatory Network Prediction from DNA Microarray Data by Bayesian Network and Hidden Markov Models
 17. Statistic test and sample size for equivalence trials in 2x2 factorial design
 18. Discriminant Analysis of Dynamic Interfacial Pressure of Gasoline
 19. Classification of Wines by Hierarchical and K-Means Cluster Analysis
 20. Application of Chemometrics th Analytical Results for Biomarker Assay : Chonchoitin Sulphate Proteoglycans
 21. Combination and Comparison of chemometrics Methods for Micro-and Nano-scale Analysis
 22. ตัวแบบทางสถิติเพื่ออธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำตาลในหัวมันฝรั่งกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 23. Risk Factors Analysis of Drug Resistance of Pulmonary Tuberculosis Patients with Relapse.
 24. Statistical Analysis of Knowledge and Perception of Gasohol Consumption from Vehicle Users in Chiang Mai City (Thailand)
 25. Survival Model for Cervical Cancer Patients Stages IB-IVA treated by Radiotherapy with or without Chemotherapy.
 26. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน ครั้งที่ 3/2549 เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเชียงในเขตเมืองใหม่ต่อการพัฒนาท้องถิ่น (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 27. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 2/2549 (23 สิงหาคม 2549 – 6 กันยายน 2549)
 28. Structural Screening of HIV-1 Protease/Inhibitor Docking by Non-parametric Binomial Distribution Test
 29. The statistical model describing the relationship between the sugar level in potato and the related factors.
 30. Current Bioinformatics Research and Development Projects at Chiang Mai University
 31. New Scoring Approach and a System in Structure-based Virtual Screening
 32. Principal Component Analysis of FT-IR Spectroscopy of Thai wines
 33. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน เรื่องความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว ครั้งที่ 1/2550
 34. รายงานการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชน UNINET POLL ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง ความกังวลใจของคนไทยที่มีต่อความเป็นอยู่ของสังคมและครอบครัว
 35. Novel Chemometrics Approaches for Flow-Based Analysis
 36. Medical Bioinformatics and Drug Discovery for Viral Diseases
 37.
 


 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446