Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


ǹ
 

   รศ. พุฒิพงษ์ พุกกะมาน
   Putipong Bookkamana
Ţ˹   
˹   รองศาสตราจารย์
ͧѡ   STB112
Ѿ   053-943380-5 ext.19
e-mail   scipbkkm@chiangmai.ac.th
Ǻ䫵   

ŧҹҧԪҡ/ŧҹվ

ѵԡ֡
ͻԭ   Training in Statistics
زԡ֡   
ʶҹ֡   Oregon State University
շ診   2539
 
ͻԭ   ปริญญาโท
زԡ֡   พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
ʶҹ֡   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
շ診   2527
 
ͻԭ   ปริญญาตรี
زԡ֡   วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ʶҹ֡   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
շ診   2524
 
 
ҹԨ
 1. Application of Negative binomial Modeling in Road Accidents in Thailand
 2. Parametric and Non-parametric Statistics as Special Cases of Canonical Analysis
 3. Statistical Model of Water Level of Mae-Ngad Somboonchon Dam
 4. Parametric and Non-parametric Statistics as Special Cases of Canonical Analysis
 5. THE STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION TEST IN THE NORTH OF THAILAND
 6. THE NEED OF LEISURE TIME ACTIVITIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THAILAND
 7. MULTILEVEL LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS AND ITS APPLICATION
 8. Central Composite Design in Optimization of the Factors of Automatic Flux Cored Arc Welding for Steel ST37
 9. Correspondence Analysis in Back Pain Symptom of Employees in the Factory in Lampang Province
 10. การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถในเขตจังหวัดเชียงใหม่
 11. Udder Health Status in Dairy Farm at Kamphangsean Nakhon-Pathom Thailand
 12. Statistical Package Development for Analysis of Demographic Phenomenal Changes
 13. The Attitude of Self-donated Cadavera for medical Education in Chiang Mai Province
 14. การประเมินผลการประชุมสนทนากลุ่มเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์และการประเมินผลการอบรมผู้นำเยาวชนเรื่อง การเสริมสร้างบทบาทหญิง–ชาย กับอนามัยเจริญพันธุ์
 15. ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ กับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเมือง เขตชานเมืองและเขตชนบท จังหวัดเชียงใหม่
 16. สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศกับภาวะการเจ็บป่วยของชาวเชียงใหม่
 17. การประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อมกับการจัดสรรเวลาทำกิจวัตรประจำวัน : ศึกษานำร่องกรณีจังหวัดเชียงใหม่
 18. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ของชาวเชียงใหม่
 19. การสื่อสาร ระบบนิเวศกับการเจ็บป่วยของชาวเชียงใหม่
 20. การสำรวจความรู้ ทัศนคติและทักษะการปฏิบัติตนด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนภาคเหนือ (จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย)
 21. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมเชิงเส้น ปัญาควบคู่ ปัญหาการขนส่ง และทฤษฎีเกม
 22. The Application of Hierarchical Logistic Regression Technique in Attitude of Self-donated Cadavera Survey
 23. ZERO – INFLATED POISSON REGRESSION IN ROAD ACCIDENTS ON MAJOR ROAD IN THE NORTH OF THAILAND
 24. Analysis of Electricity Consumption in Regions under Responsibility of the Northern Provincial Electricity Authority
 25. Estimation of hybrid logistic regression parameters using bootstrap method for case-control studies
 26. Approximate Confidence Interval for Risk Ratio in a correlated 2 x 2 Table with Structural Zero
 27. Theoretical Concept of Hybrid Logistic Regression Analysis for Case-Control Studies
 28. Modeling annual extreme precipitation in upper northern region of Thailand
 29. Improving of Tests Statistic for the Risk Ratio in a correlated 2 x 2 Table with Structural Zero
 30. The Remedy Multicollinearity Problems with a Ridge Logistic Regression Estimator by One-Step Bootstrapping
 31. Development of Statistical Models for Maximum Daily Rainfall in Upper Northern Region of Thailand.
 32. Modelling Extreme Rainfall in Northern Thailand with Estimated Missing Values
 

͡/
 1. สถิติประยุกต์เบื้องต้น

 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446