Untitled Document
ข้อมูลภาควิชา
 
    ประกันคุณภาพ
    Statistics KM
    โสตทัศนูปกรณ์
    ภาพกิจกรรม
    จองห้องเรียน
    ปรับปรุงบ้านพวงแสด
    คำสั่ง/ประกาศ
    แบบฟอร์ม
Google


ยินดีต้อนรับ
   
เข้าสู่ระบบ
 


Untitled Document
  


StatForm
แบบฟอร์ม For Admin  

   แบบฟอร์มวิชาการระดับปริญญาตรี
      แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
      ประกาศที่ 005/2556 - ระบุรายชื่อคณาจารย์ในกลุ่มวิชาการเพื่อรับการเสนอชื่อ (แก้ไข)
   แบบฟอร์มทั่วไปสำหรับบุคลากร
      คำร้องการขอหนังสือรับรอง (ข้าราชการบำนาญ)
      คำร้องขอหนังสือรับรองคณะวิทยาศาสตร์
      บันทึกข้อความ
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการบำนาญ)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการบำนาญ)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)
      ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
      ใบสำคัญรับเงิน
      รายงานการเดินทาง (ข้าราชการ)
      รายงานการเดินทาง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
   แบบฟอร์มการเขียนโครงการ การสรุปผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม และตัวอย่างแบบประเมิน
      แบบฟอร์มการเขียนโครงการ การสรุปผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม และตัวอย่างแบบประเมิน
      แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
      แผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 ปีงบประมาณ 2555-2559
   คำสั่งภาควิชาสถิติ
      คำสั่งที่ 001/2556 - คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
      คำสั่งที่ 002/2556 - คณะกรรมการสอบการสัมมนา 208793
      คำสั่งที่ 003/2556 - คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
      คำสั่งที่ 004/2556 - คณะทำงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
      คำสั่งที่ 005/2556 - ผู้ประสานงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
      คำสั่งที่ 006/2556 - คณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
      คำสั่งที่ 007/2556 - คณะกรรมการทุนทำงานพิเศษ
      คำสั่งที่ 008/2556 - คณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาิติ
   ประกาศภาควิชาสถิติ
      ประกาศที่ 001/2556 - แนวทางการเสนอชื่อคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
      ประกาศที่ 002/2556 - มอบอำนาจให้ผู้ประสานงานกระบวนวิชา
      ประกาศที่ 003/2556 - มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการอนุญาตเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
      ประกาศที่ 004/2556 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
      ประกาศที่ 005/2556 - ระบุรายชื่อคณาจารย์ในกลุ่มวิชาการเพื่อรับการเสนอชื่อ
   คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์
      คำสั่งที่ 0033/2556 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจำ
      คำสั่งที่ 0062/2556 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำและส่วนงาน ประจำปี 2556
      คำสั่งที่ 0063/2556 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำและส่วนงาน ประจำปี 2557
      คำสั่งที่ 0202/2556 คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
      คำสั่งที่ 0432/2556 คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)
      คำสั่งที่ 0526/2556 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
      คำสั่งที่ 0527/2556 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
      คำสั่งที่ 0528/2556 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและการสอบ คณะวิทยาศาสตร์
      คำสั่งที่ 0529/2556 คณะกรรมการบริหารห้องสมุด
      คำสั่งที่ 0530/2556 คณะกรรมการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์
      คำสั่งที่ 1453/2556 แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสถิติ
 
 


Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446