Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   กำหนดการเสนอโครงร่างกระบวนวิชา 208499 (การศึกษาด้วยตนเอง) ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถิติ
วันที่ประกาศ :   00-00-0000
ผู้ประกาศ :   มานะชัย รอดชื่น
ไฟล์ประกอบ :   208499-2553.doc
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        

นักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชา 208499 ประจำปีการศึกษา 2553 จะต้องดำเนินการการศึกษาและกรอกแบบฟอร์มสำหรับการนำเสนอโครงร่างตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

ผู้ประสานงานกระบวนวิชา 208499 อ.มานะชัย รอดชื่น


 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446