Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar)
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

รับสมัครอาจารย์

ภาควิชาสถิติ ศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา 

สัมนาบุคลากร

ภาควิชาสถิติ จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ แอนด์ สปา เชียงใหม่ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสถิติ ชั้นปีที่ 4

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสถิติ ชั้นปีที่ 4 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ภาควิชาสถิติ ห้อง STB302

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Statistics News

Untitled Document
   หน่วยงานวิจัยนานาชาติ PHPT รับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการข้อมูล...
   PHPT รับสมัครงานตำแหน่ง Data Manager...
   PHPT หน่วยการวิจัยระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ/ผู้จัดการโครงการ...
   บริษัท พรรณธิอร จำกัดในเครือ TCC เบียร์ช้าง รับสมัคร HR Analyst จำนวน 1 ตำแหน่ง...
   รับสมัคร: ผู้ประสานงานโครงการ/ผู้จัดการโครงการ PHPT หน่วยการวิจัยระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,...
   รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
   รับสมัครงาน Position: Clinical Data Associate (CDA)...
   ภาควิชาสถิติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ...
   รับสมัครพนักงาน บริษัท SAS Software (Thailand) Co.,Ltd...
   ภาควิชาสถิติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ...
   รับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสถิติ ...
   Data entry position....
   รับสมัคร ผู้จัดการข้อมูล โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดย PHPT โคร...
   พี เอช พี ที โครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับเอช ไอ วี และไวรัสตับอักเสบบีต้องการรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัน...
   สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประกาศรับสมัครงานตาแหน่ง นักวิจั...
มีต่อ...
Untitled Document
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำปาง แสนจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินว...
   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองคณบดีฝ่ายแผน...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิมผกา ธานินพงศ์ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
   ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วฐา มินเสน ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
   ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนทำงานและทุนขาดแคลน ...
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำและสำหรับบุคคลภา...
   ประชาสัมพันธ์ ศึกษาต่อ โท+เอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่...
ประกาศรับสมัครทุนตรีต่อโท...
   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิวัฒนเสรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองผู้อำนวยการสถา...
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการ...
   ประชาสัมพันโครงการแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน...
ถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตสถิติที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ...
   Road Show หลักสูตร โท และ เอก วิศวรกรรมคอมพิวเตอร์...
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิวัฒนเสรี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ข้าราชการดีเด่นสา...
มีต่อ
Untitled Document
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2558
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2554,
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2555
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2556
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2557
   E-Learning กระบวนวิชา 208345
   ประกาศคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาด้วยตนเอง (๒๐๘๔๙๙)
   การลงทะเบียนกระบวนวิชา 204101 และ 204202 ของนักศึกษาวิชาเอกสถิติปี 2
   E-Learning กระบวนวิชา 208384
   E-Learning กระบวนวิชา 208499
   E-Learning กระบวนวิชา 208383
   E-Learning กระบวนวิชา 208440
   กำหนดการเสนอโครงร่างกระบวนวิชา 208499 (การศึกษาด้วยตนเอง) ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถิติ
มีต่อ...
Untitled Document
   เอกสารประกอบการประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
   ร่วมประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
   การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2555
   รับสมัคร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม"
   ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 รอบที่ 2
   ประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
   ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสถิติ
   ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2555
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปี 2555
   ประกาศทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
   หนังสือขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554
   ทุนสนับสนุนจาก สกว. (ด่วน)
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก”
มีต่อ...
Untitled Document
   หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ และจรรยบรรณของบุคลากรคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
   คำชี้แจงขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของกระบวนวิชา 2008499 ปีการศึกษา 2557..
   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประกวด แข่งขันผลงานเชิงวิชาการ และคุณธร..
   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ ..
   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ..
   เกณฑ์การพิจารณาด้านผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์) คณะวิทยาศาสตร์..
   คำนิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ..
   กระบวนวิชาการวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม กิจกรรมของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..
   ขอรับการจัดสรรเงินค่าสอนเกินภาระงาน เงินค่าสอนหลักสูตรภาคพิเศษ และเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน..
   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาด้วยตนเอง ระดับปริญญาตรี..
   แนวปฏิบัติในการขอใช้ห้อง/สถานที่ นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ..
   แต่งตั้งคณะทำงานโครงการรณรงค์หาทุนสนับสนุนปรับปรุงอาคารสถิติ (โครงการบ้านพวงแสด)..
   การจัดสรรเงินค่าสอนเกินภาระงาน เงินค่าสอนหลักสูตรภาคพิเศษ และเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน..
   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาด้วยตนเอง ระดับปริญญาตรี..
   การบริหารจัดการกระบวนวิชาการศึกษาด้วยตนเอง (208499)..
more...

Untitled Document
  


ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446