Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   ประชาสัมพันธ์ ศึกษาต่อ โท+เอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วันที่ประกาศ :   01-02-2013
ผู้ประกาศ :   วฐา มินเสน
ไฟล์ประกอบ :    
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        วันจันทร์ที่ 4 ก.พ. 56 เวลา 11.00-11.40 น. ผศ.ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร จากวิศวกรรม คอมพิวเตอร์จะมาประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.โท และ เอก ณ ห้อง SCB 4202 ห้องเรียน Decision ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ให้เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446