Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   พี เอช พี ที โครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับเอช ไอ วี และไวรัสตับอักเสบบีต้องการรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Part time), เจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฯลฯ
วันที่ประกาศ :   27-05-2013
ผู้ประกาศ :   ภัทรินี ไตรสถิตย์
ไฟล์ประกอบ :   130527 Job advertisement_PHPT for CMU.pdf
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        ทางโครงการจะจัดการฝึกอบรมให้ ผู้ที่สนใจโปรดส่งประวัติโดยย่อพร้อมกับจดหมายบอกถึงแรงจูงใจในการสมัครส่งมาทางอีเมลล์ ส่งมาได้ที่ secretary@phpt.org สำเนาถึง Ludovic.Barra@phpt.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์: 053 819 125-9 ext. 120 (คุณพงษ์ศักดิ์ ภิรมณ์)
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446