Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   รับสมัคร: ผู้ประสานงานโครงการ/ผู้จัดการโครงการ PHPT หน่วยการวิจัยระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไอ อาร์ ดี)
วันที่ประกาศ :   07-03-2015
ผู้ประกาศ :   ภัทรินี ไตรสถิตย์
ไฟล์ประกอบ :   ProjectManagerJobDescription_english.pdf
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติและทักษะดังต่อไปนี ้: - จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปด้านการพยาบาล สาธารณสุขหรือด้าน อื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ - เป็นผู้ที่มีความสนใจวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย - มีประสบการณ์ ในด้านการประสานงานโครงการในลักษณะที่ใกล้เคียงกั น - หากมีประสบการณ์ อื่นที่ใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446