Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

รายละเอียดข่าวเรื่อง :   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ประกาศ :   11-09-2017
ผู้ประกาศ :   อรรถวิทย์ ขัดคำ
ไฟล์ประกอบ :    
ดูเพิ่มเติมที่เว็บ :   -


        ภาควิชาสถิติขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446