Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar) CMU STAT

สำหรับนักศึกษา


Metronic Frontend (without Top Bar)
Untitled Document
   หน่วยงานวิจัยนานาชาติ PHPT รับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการข้อมูล...
   PHPT รับสมัครงานตำแหน่ง Data Manager...
   PHPT หน่วยการวิจัยระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ/ผู้จัดการโครงการ...
   บริษัท พรรณธิอร จำกัดในเครือ TCC เบียร์ช้าง รับสมัคร HR Analyst จำนวน 1 ตำแหน่ง...
   รับสมัคร: ผู้ประสานงานโครงการ/ผู้จัดการโครงการ PHPT หน่วยการวิจัยระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,...
   รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
   รับสมัครงาน Position: Clinical Data Associate (CDA)...
   ภาควิชาสถิติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ...
   รับสมัครพนักงาน บริษัท SAS Software (Thailand) Co.,Ltd...
   ภาควิชาสถิติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ...
   รับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสถิติ ...
   Data entry position....
   รับสมัคร ผู้จัดการข้อมูล โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดย PHPT โคร...
   พี เอช พี ที โครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับเอช ไอ วี และไวรัสตับอักเสบบีต้องการรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัน...
   สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประกาศรับสมัครงานตาแหน่ง นักวิจั...
มีต่อ...
Untitled Document
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2558
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2554,
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2555
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2556
   รายชื่อกิจกรรมตามกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 (201191) ประจำปีการศึกษา 2557
   E-Learning กระบวนวิชา 208345
   ประกาศคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการศึกษาด้วยตนเอง (๒๐๘๔๙๙)
   การลงทะเบียนกระบวนวิชา 204101 และ 204202 ของนักศึกษาวิชาเอกสถิติปี 2
   E-Learning กระบวนวิชา 208384
   E-Learning กระบวนวิชา 208499
   E-Learning กระบวนวิชา 208383
   E-Learning กระบวนวิชา 208440
   กำหนดการเสนอโครงร่างกระบวนวิชา 208499 (การศึกษาด้วยตนเอง) ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถิติ
มีต่อ...
Untitled Document
   เอกสารประกอบการประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
   ร่วมประชุมนักวิจัยประจำปี 2555
   การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2555
   รับสมัคร เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม"
   ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 รอบที่ 2
   ประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
   ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสถิติ
   ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2555
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปี 2555
   ประกาศทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
   หนังสือขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554
   ทุนสนับสนุนจาก สกว. (ด่วน)
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก”
มีต่อ...

กระบวนวิชาออนไลน์

  • 208101
  • 208499

ปฏิทินกิจกรรม

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446