Metronic Frontend (without Top Bar)
Metronic Frontend (without Top Bar)
 

  ข่าวสารบุคลากร


      ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำปาง แสนจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
      ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิมผกา ธานินพงศ์ ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วฐา มินเสน ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนทำงานและทุนขาดแคลน
      ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำและสำหรับบุคคลภายนอก
      ประชาสัมพันธ์ ศึกษาต่อ โท+เอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
      ประกาศรับสมัครทุนตรีต่อโท
      ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิวัฒนเสรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
      ประชาสัมพันโครงการแนะแนวการศึกษาต่อไต้หวัน
      ถ่ายรูปร่วมกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตสถิติที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
      Road Show หลักสูตร โท และ เอก วิศวรกรรมคอมพิวเตอร์
      ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิวัฒนเสรี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ข้าราชการดีเด่นสายวิชาการ"
      อาจารย์วฐา มินเสน รับเชิญเป็น Session Chairman การจัดประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2554
      อาจารย์วฐา มินเสน ได้รับการรับรองการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย บทความเรื่อง ตัวช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่านการโฆษณาในกูเกิลแอดเวิร์ด (AS08) ในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2554
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Bayasain Statistic และการวิเคราะห์ถดถอยพหุขั้นสูง"
      ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิวัฒนเสรี และ อาจารย์ ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์รับเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "Advance Statistical Method for Healthcare Research"
      ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ SPC Training
      อาจารย์ ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์และ ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิวัฒนเสรี รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล เล็กสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษาปริญญาโทโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มช.
      E-Learning กระบวนวิชา 208384
      โครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาภาควิชาสถิติ
      นักศึกษาภาควิชาสถิติได้รับรางวัล Best Atom' 50 สาขาสถิติ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ดร.ยงยุทธ ไชยพงศ์ ได้รับเชิญหารือจากสำนักงาน ส ส ส.
      ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกทักษะ
      รศ.ปรีชา ล่ามช้าง ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน
      นักศึกษาวิชาเอกสถิติได้รับรางวัลเรียนดีและกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2552
      รศ.ปรีชา ล่ามช้าง ได้รับเชิญจากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
      รศ.พิษณุ เจียวคุณ ได้รับเชิญจากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
      รศ.พิษณุ เจียวคุณ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร
      ผศ.นพดล เล็กสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เป็นวิทยากร
      รศ.สนั่น สุภาสัย เดินทางไปปฏิบัติงานที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
      ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ เดินทางไปราชการเพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
      อ.ดร.ยงยุทธ ไชยพงษ์ เดินทางไปราชการเพื่อไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
      PHPT เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
      รศ.พิษณุ เจียวคุณ เป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์
      รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ
      นักศึกษาสถิติระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลบทความวิจัย
      ภาควิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มานะชัย รอดชื่น
      ภาควิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง
      อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น ไปเสนอผลงานทางวิชาการยังต่างประเทศ
      ผศ.อินทิรา เนขุนทด ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการวิจัยสถิติศาสตร์
      นายสิทธา แก้วแปงจันทร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกีฬาของสโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
      โครงการสัมมนาสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในภาควิชาสถิติ
      โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3
      ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ เดินทางไปปฏิบัติงานนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
      รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2553
      การศึกษาดูงานโรงงาน หน่วยงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
      ผศ.สุรีย์ ชูประทีป เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Intensive Grammar Review
      รศ.ดร.วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
      รศ.ดร.วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เกษตร วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 (SAME2 = NPU)
      รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ ได้รับเชิญเป็น peer reviewer
      อาจารย์ ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์ ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษ
      อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ไชยพงศ์ ไปปฏิบัติงานที่ ส ส ส.
      อาจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง เข้าร่วมโครงการสัมมนา
      รศ.พุฒิพงศ์ พุกกะมาน ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษ
      อาจารย์ วฐา มินเสน เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ
      อาจารย์ ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์ ได้รับเชิญจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เป็นวิทยากร
      อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย
      ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
      อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ไชยพงศ์ ได้รับเชิญจากบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (แห่งประเทศไทย) ร่วมจัดทำโครงการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลำปาง แสนจันทร์ ได้รับเชิญจากบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (แห่งประเทศไทย) ร่วมจัดทำโครงการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ
      อาจารย์ ดร.กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล เข้าร่วมอบรม "Bayesian optimal design and decision analysis"
      รองศาสตราจารย์ สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์
      รองศาสตราจารย์ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน ได้รับเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
      รองศาสตราจารย์ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน ร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย
      อาจารย์ ดร.มานัดถ์ คำกอง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
Back
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University, THAILAND

Copyright © Statistics CMU 2017
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446