งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ


  • ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ NUCS2019
  • ประกาศ สำหรับผู้นำเสนอผลงานทุกท่านที่จะนำเสนองานในการประชุมวิชาการ NUCS2019 ขอให้ท่านลงทะเบียนในงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลา 09.00 น. เท่านั้น หากท่านไม่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การนำเสนอ
  • การเตรียมโปสเตอร์ จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80*120 ซม. (แนวตั้ง) การติดตั้งโปสเตอร์ สามารถติดตั้งโปสเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 8.20 น. ณ ลานชั้น 1 SCB4 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           หมายเหตุ : ให้ติดตามรหัสและแผนผังการติดตั้งโปสเตอร์ทางเว็บไซต์

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

Copyright © 2018 Department of Statistics,Faculty of Science, Chiang Mai University