งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ


ขยายเวลาเพิ่มเติม
- ลงทะเบียนชำระเงิน ถึง 30 เมษายน 2562
- ส่งบทความและบทคัดย่อ ถึง 30 มีนาคม 2562
- แจังผลการพิจารณาผลงาน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562
- ส่งบทความฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41