งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)

รายชื่อผู้ส่งบทคัดย่อ (Abstract)จำนวนทั้งหมด 87 items.
ลำดับชื่อ-นามสกุลรูปแบบการนำเสนอเอกสารที่นำส่งสถานะการชำระเงิน
1 นางสาวมัชฌิมา    กมลเลิศ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวแทนไทย    ทองเทศ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
3 นางสาวปฐมรัตน์    กิจทวีสมบูรณ์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
4 นางสาววรรณภรณ์    บุญมาก นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาวหนึ่งฤทัย    สอนทอง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
6 นางสาวนันลดา    จอมแจ้ง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
7 นางสาวศิริวรรณ    หงษ์ทอง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
8 นางสาวภัทรภร    ตระกูลรังสิ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
9 นางสาวจิราภา    พิศดาร นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
10 นายเมธา    วัฒนสุโพธิ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
11 นางสาวสุภารัตน์    ภูสด นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
12 นางสาวณิชา    วริทธิ์นันท์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
13 นางสาวณัฐมล    ทองรักษ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
14 นางสาวหทัยภัทร    แก้วมาก นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
15 นางสาวนุชบา    สุวรรณ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
16 นางสาวสุพรรษา    อริวันนา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
17 นางสาวปิยธิดา    เพชรงาม นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
18 นายคณธัช    เลิศสกุลเจริญ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
19 นายศุภชัย    เดชะคำภู นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
20 นางสาวอรทัย    ดวงเขียว นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
21 นางสาวฐิตารีย์    ทวีศิริเวทย์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
22 นางสาวพัชรี    สุดแสงจันทร์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
23 นายเกริกชัย    วงศ์เทียมจันทร์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
24 นางสาววริศรา    สำราญฤทธิ์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
25 นางสาวศันสนีย์    สิทธิพุทธากุล นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
26 นางสาวเบญจพร    สิงหะวงศ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
27 นางสาวนิธิพร    พลอยบุตร นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
28 นางสาวเบญจมาศ    อุ้มทรัพย์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
29 นางสาวกาญจนา    จำปานิล นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
30 นางสาวลลิตา    พิมมะนาว นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
31 นายศุภกร    เพียวิเศษ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
32 นางสาว ธนัญญา    ยิ้มสบาย นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
33 นางสาวเบญจวรรณ    ต่ายเนาว์ดง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
34 นายสุรพันธ์    ยืนชีวิต นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
35 นางสาวจิรัฐติกาล    นาคา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
36 นางสาวWannapa    Phaob นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ชำระ
37 นายนพดล    จังกินา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ชำระ
38 นางสาวปุณยนุช    ดำนงค์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
39 นางสาวเกตุวริน    ปงกาวงศ์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
40 นายชานน    แม้นเหมือน นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ชำระ
41 นางสาวณัฐรดา    ธนากูลทิพปภา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
42 นางสาวฐาปนี    แสงสุวรรณ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
43 นางสาวสมิทธินี    จุ้ยวงษ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
44 อาจารย์สุภาพร    นนทนำ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
45 นางสาวนฤพัชร    คำสุวรรณ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
46 นางสาววิชญา    กัลยา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ -
47 นางสาวนิศาชล    วัฒนยืนยง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
48 นายปฏิภาณ    อุทัยประดิษฐ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
49 นางสาวภัคจิรา    โกษาวัง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
50 นายสัณฐิติ    ตันอุตม์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
51 นางสาวอัญวีณ์    เทพนุภา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ชำระ
52 นายณัฐพล    ปิจดี นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
53 นางสาวธัญญลักษณ์    ใสสีสูบ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
54 นางสาวสิริกร    ยงค์นุสรณ์วานิช นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ชำระ
55 นางสาวปิ่นวดี    ศรีแก้ว นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ชำระ
56 นายอัครเดช    ฟูไฟ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
57 นางสาวทิพย์ธิดา    ปลัดกอง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
58 นางสาวเบญญาภา    บุญมาสร้อย นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
59 นางสาวเกสรา    ไชยล้อม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
60 นายอัฌชานนท์    ทัศนานุพรม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
61 นางสาวสุทธินันท์    กันทะวะ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
62 นายทศพล    ภูผิวฟ้า นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
63 นายไตรภพ    ศรีบัวแดง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
64 นางสาวจิราพร    ฤาชัยราม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
65 นางสาวธนวรรณ    ประฮาดไชย นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
66 นางสาวอรชุดา    ก๋าวิราช นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
67 นางสาวเกษธิดา    สวนไธสง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
68 นางสาวกัลยาณิน    สุนทรา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
69 นายวรวิทย์    จุลทะกอง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
70 นายถิรวัฒน์    นาคนชม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
71 นางสาวออมลออ    พลอินทร์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ -
72 นายธนากร    แสงสว่าง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
73 นางสาวดวงลดา    พุฒใจกา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
74 นางสาวภคมน    รัตน์ชนัน นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
75 นางสาวรัชดาภรณ์    ขาทิพย์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ชำระเงินแล้ว
76 นางสาวปริษฎา    แสนฝั้น นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
77 นางสาวไปรจิเรศ    พงศ์จันทรเสถียร นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
78 นางสาวพิมพกานต์    แซ่เฉิน นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
79 นางสาววิชญา    บุญแจ้ง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
80 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ​    เวียง​นาค​ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม -
81 นางสาวทิวาวัลย์    สมนา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
82 นางสาวพรพรรณ    ปงเมืองมูล นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
83 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ    วงศ์พระจันทร์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
84 นางสาวจุฑามาศ    พงษ์สมทรง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
85 นางสาวศุภัทชา    พรมมา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
86 นางสาวชนานันท์    คงแข็ง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
87 นางสาวนนทบงกช    ตั้งใจ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ชำระเงินแล้ว
งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41