งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)

รายชื่อผู้ส่งบทคัดย่อ (Abstract)จำนวนทั้งหมด 95 items.
ลำดับชื่อ-นามสกุลรูปแบบการนำเสนอเอกสารที่นำส่งสถานะ
1 นางสาวจุฑามาศ    พงษ์สมทรง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
2 นางสาวมัชฌิมา    กมลเลิศ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
3 นางสาวแทนไทย    ทองเทศ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
4 นางสาวปฐมรัตน์    กิจทวีสมบูรณ์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
5 นางสาววรรณภรณ์    บุญมาก นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
6 นางสาวหนึ่งฤทัย    สอนทอง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
7 นางสาวนันลดา    จอมแจ้ง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
8 นางสาวศิริวรรณ    หงษ์ทอง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
9 นางสาวภัทรภร    ตระกูลรังสิ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
10 นางสาวจิราภา    พิศดาร นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
11 นายเมธา    วัฒนสุโพธิ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
12 นางสาวสุภารัตน์    ภูสด นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
13 นางสาวณิชา    วริทธิ์นันท์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
14 นางสาวณัฐมล    ทองรักษ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
15 นางสาวหทัยภัทร    แก้วมาก นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
16 นางสาวนุชบา    สุวรรณ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
17 นางสาวสุพรรษา    อริวันนา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
18 นางสาวปิยธิดา    เพชรงาม นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ รอการพิจารณา
19 นายคณธัช    เลิศสกุลเจริญ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ รอการพิจารณา
20 นายศุภชัย    เดชะคำภู นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ รอการพิจารณา
21 นางสาวอรทัย    ดวงเขียว นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
22 นางสาวฐิตารีย์    ทวีศิริเวทย์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
23 นางสาวพัชรี    สุดแสงจันทร์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
24 นายเกริกชัย    วงศ์เทียมจันทร์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
25 นางสาววริศรา    สำราญฤทธิ์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
26 นางสาวเกษธิดา    สวนไธสง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
27 นายทศพล    ภูผิวฟ้า นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
28 นางสาวกัลยาณิน    สุนทรา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
29 นายธนากร    แสงสว่าง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
30 นางสาวจิราพร    ฤาชัยราม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
31 นายถิรวัฒน์    นาคนชม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
32 นางสาวธนวรรณ    ประฮาดไชย นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
33 นายวรวิทย์    จุลทะกอง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
34 นายไตรภพ    ศรีบัวแดง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
35 นางสาวศันสนีย์    สิทธิพุทธากุล นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
36 นางสาวเบญจวรรณ    ต่ายเนาว์ดง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
37 นางสาวเบญจพร    สิงหะวงศ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
38 นางสาวนิธิพร    พลอยบุตร นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
39 นางสาวเบญจมาศ    อุ้มทรัพย์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
40 นางสาวกาญจนา    จำปานิล นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
41 นางสาวลลิตา    พิมมะนาว นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
42 นายศุภกร    เพียวิเศษ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
43 นางสาว ธนัญญา    ยิ้มสบาย นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
44 นางสาวเบญจวรรณ    ต่ายเนาว์ดง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
45 นางสาวรัชดาภรณ์    ขาทิพย์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
46 นายสุรพันธ์    ยืนชีวิต นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
47 นางสาวจิรัฐติกาล    นาคา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
48 นางสาวWannapa    Phaob นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
49 นายนพดล    จังกินา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
50 นางสาวปุณยนุช    ดำนงค์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
51 นางสาวเกตุวริน    ปงกาวงศ์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
52 นายชานน    แม้นเหมือน นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
53 นางสาวณัฐรดา    ธนากูลทิพปภา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
54 นางสาวฐาปนี    แสงสุวรรณ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ รอการพิจารณา
55 นางสาวสมิทธินี    จุ้ยวงษ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ยังไม่ Upload file
56 อาจารย์สุภาพร    นนทนำ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ ยังไม่ Upload file
57 นางสาวนฤพัชร    คำสุวรรณ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ รอการพิจารณา
58 นางสาววิชญา    กัลยา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ รอการพิจารณา
59 นางสาวนิศาชล    วัฒนยืนยง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
60 นายปฏิภาณ    อุทัยประดิษฐ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ รอการพิจารณา
61 นางสาวภัคจิรา    โกษาวัง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
62 นายสัณฐิติ    ตันอุตม์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
63 นางสาวอัญวีณ์    เทพนุภา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
64 นายณัฐพล    ปิจดี นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
65 นางสาวธัญญลักษณ์    ใสสีสูบ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
66 นางสาวสิริกร    ยงค์นุสรณ์วานิช นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
67 นางสาวปิ่นวดี    ศรีแก้ว นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
68 นายอัครเดช    ฟูไฟ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
69 นางสาวทิพย์ธิดา    ปลัดกอง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
70 นางสาวเบญญาภา    บุญมาสร้อย นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
71 นางสาวเกสรา    ไชยล้อม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
72 นายอัฌชานนท์    ทัศนานุพรม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
73 นางสาวภคมน    รัตน์ชนัน นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
74 นางสาวสุทธินันท์    กันทะวะ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
75 นายทศพล    ภูผิวฟ้า นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
76 นายไตรภพ    ศรีบัวแดง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
77 นางสาวจิราพร    ฤาชัยราม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
78 นางสาวธนวรรณ    ประฮาดไชย นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
79 นางสาวอรชุดา    ก๋าวิราช นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
80 นางสาวเกษธิดา    สวนไธสง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
81 นางสาวกัลยาณิน    สุนทรา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
82 นายวรวิทย์    จุลทะกอง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
83 นายถิรวัฒน์    นาคนชม นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ยังไม่ Upload file
84 นางสาวออมลออ    พลอินทร์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
85 นายธนากร    แสงสว่าง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ รอการพิจารณา
86 นางสาวดวงลดา    พุฒใจกา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
87 นางสาวภคมน    รัตน์ชนัน นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
88 นางสาวรัชดาภรณ์    ขาทิพย์ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ ยังไม่ Upload file
89 นางสาวปริษฎา    แสนฝั้น นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
90 นางสาวไปรจิเรศ    พงศ์จันทรเสถียร นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
91 นางสาวพิมพกานต์    แซ่เฉิน นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
92 นางสาววิชญา    บุญแจ้ง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
93 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ​    เวียง​นาค​ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
94 นางสาวทิวาวัลย์    สมนา นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
95 นางสาวพรพรรณ    ปงเมืองมูล นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41