งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)

รายชื่อผู้ส่งบทคัดย่อ (Abstract)จำนวนทั้งหมด 2 items.
ลำดับชื่อ-นามสกุลรูปแบบการนำเสนอเอกสารที่นำส่งสถานะ
1 นางสาวจุฑามาศ    พงษ์สมทรง นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม รอการพิจารณา
2 นางสาวมัชฌิมา    กมลเลิศ นำเสนอด้วยวาจา บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ยังไม่ Upload file
งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41