งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 2รายการ.
ลำดับชื่อ-นามสกุลรูปแบบการนำเสนอเอกสารที่นำส่งสังกัดประเภทผู้เข้าร่วมงานสถานะ
1 นางสาวจุฑามาศ    พงษ์สมทรง นำเสนอด้วยวาจา บทความฉบับเต็ม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิสิต/นักศึกษา รอชำระเงิน
2 นางสาวมัชฌิมา    กมลเลิศ นำเสนอด้วยวาจา บทความฉบับเต็ม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิสิต/นักศึกษา รอชำระเงิน
งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41