งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

รายชื่อผู้ชำระเงินจำนวนทั้งหมด 5 items.
ลำดับชื่อ-นามสกุลสังกัดหน่วยงานสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนวันที่ชำระตรวจสอบโดย
1 นายเมธา    วัฒนสุโพธิ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว 2019-03-18 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
2 อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์    เกตุอินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-03-29 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
3 นางสาวหทัยภัทร    แก้วมาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-03-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
4 อาจารย์ ดร.พัณณิ์ภาริษา    ของทิพย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-03-29 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
5 อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์    หิรัญกสิ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-17 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41