งานประชุมวิชาการ ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ (NUCS2019)
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

รายชื่อผู้ชำระเงินจำนวนทั้งหมด 83 items.
ลำดับชื่อ-นามสกุลสังกัดหน่วยงานสถานะการชำระเงินค่าลงทะเบียนวันที่ชำระตรวจสอบโดย
1 นายเมธา    วัฒนสุโพธิ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว 2019-03-18 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
2 อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์    เกตุอินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-03-29 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
3 อาจารย์ ดร.พัณณิ์ภาริษา    ของทิพย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-03-29 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
4 นางสาวหทัยภัทร    แก้วมาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-03-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
5 อาจารย์มาริสา    แก้วสุวรรณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำระเงินแล้ว 2019-04-04 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
6 อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์    หิรัญกสิ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-17 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
7 นางสาวเบญจพร    สิงหะวงศ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-04-18 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
8 นางสาวณิชา    วริทธิ์นันท์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-04-18 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
9 นางสาววริศรา    สำราญฤทธิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-04-18 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
10 นางสาวศิริวรรณ    หงษ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชำระเงินแล้ว 2019-04-19 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
11 นางสาวจิราภา    พิศดาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชำระเงินแล้ว 2019-04-19 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
12 นางสาวภัทรภร    ตระกูลรังสิ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชำระเงินแล้ว 2019-04-19 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
13 นางสาวจิรัฐติกาล    นาคา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-21 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
14 นางสาวณัฐมล    ทองรักษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-04-22 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
15 นางสาววิชญา    บุญแจ้ง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-24 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
16 อาจารย์สุภาพร    นนทนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระเงินแล้ว 2019-04-24 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
17 นางสาวฐาปนี    แสงสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระเงินแล้ว 2019-04-24 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
18 นางสาวสมิทธินี    จุ้ยวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระเงินแล้ว 2019-04-24 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
19 นางสาวนฤพัชร    คำสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระเงินแล้ว 2019-04-24 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
20 นายปฏิภาณ    อุทัยประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระเงินแล้ว 2019-04-24 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
21 อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-25 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
22 ผศ.ดร.ประหยัด    แสงงาม ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-25 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
23 นางสาวอสมา    อนุปัญญาวัฒน์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-25 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
24 นางธนิษฐา    เกษมุณี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงินแล้ว 2019-04-25 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
25 นางสาวฐิตารีย์    ทวีศิริเวทย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-25 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
26 ดร.รดา    สมเขื่อน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงินแล้ว 2019-04-25 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
27 นางสาวรัตนากาล    คำสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงินแล้ว 2019-04-25 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
28 นางสาวปริษฎา    แสนฝั้น สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-26 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
29 นางสาวปฐมรัตน์    กิจทวีสมบูรณ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-26 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
30 นายอัครเดช    ฟูไฟ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-26 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
31 นายสัณฐิติ    ตันอุตม์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-26 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
32 นางสาวพัชรินทร์    เกตุอ่ำ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-27 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
33 นางสาวภัคจิรา    โกษาวัง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-28 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
34 นางสาวพิมพกานต์    แซ่เฉิน สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-28 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
35 นางสาวไปรจิเรศ    พงศ์จันทรเสถียร สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-29 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
36 ผศ.ดร.กฤษณะ    ลาน้ำเที่ยง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-29 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
37 นางสาวเบญจวรรณ    ต่ายเนาว์ดง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-04-29 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
38 นางสาวพรพรรณ    ปงเมืองมูล สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-29 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
39 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ    วงศ์พระจันทร์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
40 นางสาวทิวาวัลย์    สมนา สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
41 นางสาวแทนไทย    ทองเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
42 นายเกริกชัย    วงศ์เทียมจันทร์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
43 นางสาว ธนัญญา    ยิ้มสบาย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
44 นางสาวนิธิพร    พลอยบุตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
45 อาจารย์เชิดชัย    มีเอียด สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
46 นางสาวชนานันท์    คงแข็ง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
47 นางสาวมัชฌิมา    กมลเลิศ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
48 นางสาวนนทบงกช    ตั้งใจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
49 นางสาวจุฑามาศ    พงษ์สมทรง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
50 นางสาวศุภัทชา    พรมมา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
51 ผศ.รุ่งกานต์    ใจวงค์ยะ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
52 ผศ.ดร.ณัฏฐินี    ดีแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
53 นางสาววรรณภรณ์    บุญมาก ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
54 ผศ.ดร.กุศยา    ปลั่งพงษ์พันธ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
55 อาจารย์รพิกร    ฉลองสัพพัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
56 นางสาวพัทธมน    ปลัดจ่า ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
57 นางสาวศันสนีย์    สิทธิพุทธากุล ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
58 นางสาวบัณฑิตา    จันทร์กลั่น ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
59 อาจารย์ ดร.ศิริพร    สมุทรวชิรวงษ์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
60 อาจารย์ศริญณา    มาปลูก สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
61 ผศ.ดร.หนึ่งหทัย    ชัยอาภร สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
62 ผศ.ดร.ศรัญญา    ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
63 นางสาวปิยธิดา    เพชรงาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
64 นายคณธัช    เลิศสกุลเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
65 นายศุภชัย    เดชะคำภู คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชำระเงินแล้ว 2019-04-30 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
66 นางสาวเกษธิดา    สวนไธสง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
67 นางสาวกัลยาณิน    สุนทรา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
68 นายธนากร    แสงสว่าง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
69 นางสาวจิราพร    ฤาชัยราม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
70 นายถิรวัฒน์    นาคนชม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
71 นางสาวธนวรรณ    ประฮาดไชย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
72 นายวรวิทย์    จุลทะกอง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
73 นายไตรภพ    ศรีบัวแดง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
74 นายทศพล    ภูผิวฟ้า ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
75 นางสาวกาญจนา    จำปานิล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
76 นางสาวเบญจมาศ    อุ้มทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
77 นายศุภกร    เพียวิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
78 นางสาวลลิตา    พิมมะนาว ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
79 นางสาวรัชดาภรณ์    ขาทิพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
80 นายสุรพันธ์    ยืนชีวิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
81 ผศ.ดร.ปิยภัทร    บุษบาบดินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
82 ผศ.ดร.สุจิตตา    สุระภี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
83 ผศ.ศิริลักษณ์    เจิมจิตต์พรชัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว 2019-05-01 ศรีทอน คุณยศยิ่ง
งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41