ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand

 • Academic Staffs


           อาจารย์ ดร. กมลรัตน์ สุภาวรรณ
  Dr. Kamonrat Suphawan
  Room no. STB203
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 28
  Email: kamonrat.s@cmu.ac.th
  Website: http://sites.google.com/site/kamonratsstatcmu/
   
  Link MISCMU

           อาจารย์ ดร. กุณฑลี ไชยสี
  Dr. Kuntalee Chaisee
  Room no. STB203
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 28
  Email: kuntalee.chaisee@cmu.ac.th
  Website: http://sites.google.com/site/kuntaleechaisee/
   
  Link MISCMU

           อาจารย์ ดร. ดลภาค พรนพรัตน์
  Dr. Donlapark Pornnopparath
  Room no. STB304
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 30
  Email: donlapark.p@cmu.ac.th
  Website: http://www.donlapark.cmustat.com
  CV
  Link MISCMU

           อาจารย์ ดร. นวพร นาคหฤทัย
  Dr. Nawapon Nakharutai
  Room no. STB311
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 38
  Email: nawapon.nakharutai@cmu.ac.th
  Website:  
  CV
  Link MISCMU

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตา พลับอินทร์
  Asst. Prof. Dr. Bandhita Plubin
  Room no. STB108
  Tel. 01-8884451
  Email: bandhita2459@gmail.com
  Website:  
   
  Link MISCMU

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ธานินพงศ์
  Asst. Prof. Dr. Phimphaka Taninpong
  Room no. STB201
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 26
  Email: phimphaka.t@cmu.ac.th
  Website:  
  CV
  Link MISCMU

           อาจารย์ ดร. พิมพ์วรัชญ์ ศรีคำมูล
  Dr. Pimwarat Srikummoon
  Room no. STB201
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 26
  Email: pimwarat.n@cmu.ac.th
  Website:  
   
  Link MISCMU

           รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ
  Assoc. Prof. Phisanu Chiawkhun
  Room no. STB104
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 10 หรือ 0-5394-3380
  Email: phisanu.c@gmail.com
  Website:  
   
  Link MISCMU

           อาจารย์ ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต
  Dr. Pawat Paksaranuwat
  Room no. STB312
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 39
  Email: pawat.pak@cmu.ac.th
  Website:  
   
  Link MISCMU

           รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์
  Assoc. Prof. Dr. Patrinee Traisathit
  Room no. STB101
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 14
  Email: Patrinee.t@cmu.ac.th
  Website:  
   
  Link MISCMU

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานะชัย รอดชื่น
  Asst. Prof. Dr. Manachai Rodchuen
  Room no. STB112
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 19
  Email: r.manachai@gmail.com
  Website:  
   
  Link MISCMU

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง
  Asst. Prof. Dr. Manad Khamkong
  Room no. STB307
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 34
  Email: manad.k@cmu.ac.th
  Website: http://www.manad.cmustat.com
  CV
  Link MISCMU

           อาจารย์ ฤทัยชนก กาศเกษม
  Ruethaichanok Kardkasem
  Room no. STB309
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 36
  Email: ruethaichanok.k@cmu.ac.th
  Website:  
   
  Link MISCMU

           รองศาสตราจารย์ ลำปาง แสนจันทร์
  Assoc. Prof. Lampang Saenchan
  Room no. STB202
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 27
  Email: lampang.s@cmu.ac.th
  Website: http://www.lampang.cmustat.com/
   
  Link MISCMU

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฐา มินเสน
  Asst. Prof. Dr. Watha Minsan
  Room no. STB301
  Tel. 0869212118
  Email: wathaminsan@gmail.com
  Website: http://watha.gendit.com
  CV
  Link MISCMU

           อาจารย์ ดร. วลัยทิพย์ บุญญาติศัย
  Dr. Walaithip Bunyatisai
  Room no. STB109
  Tel. 053-943381-5 ต่อ 16
  Email: walaithip.bun@gmail.com
  Website:  
   
  Link MISCMU

           อาจารย์ ดร. วีรินท์รดา วงค์รินทร์
  Dr. Weerinrada Wongrin
  Room no. STB111
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 18
  Email: weerinradaj@gmail.com
  Website:  
   
  Link MISCMU

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สุวรรณ
  Asst. Prof. Dr. Sirima Suwan
  Room no. STB202
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 27
  Email: sirima.s@cmu.ac.th
  Website:  
   
  Link MISCMU

           อาจารย์ ดร. สาลินี ธำรงเลาหะพันธุ์
  Dr. Salinee Thumronglaohapun
  Room no. STB308
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 35
  Email: salinee.t@cmu.ac.th
  Website:  
   
  Link MISCMU

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
  Asst. Prof. Dr. Sukon Prasitwattanaseree
  Room no. STB301
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 24
  Email: sprasitwattanaseree@gmail.com
  Website: http://www.sukon.cmustat.com
   
  Link MISCMU

           อาจารย์ อัญมณี กุมมาระกะ
  Unyamanee Kummaraka
  Room no. STB101
  Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 14
  Email: unyamanee.k@cmu.ac.th
  Website:  
   
  Link MISCMU

Administrator

รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ
Assoc. Prof. Phisanu Chiawkhun
Room no. STB104
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 10 หรือ 0-5394-3380
Email: phisanu.c@gmail.com
Website: -
 
Link MISCMU

อาจารย์ ดร. พิมพ์วรัชญ์ ศรีคำมูล
Dr. Pimwarat Srikummoon
Room no.  STB201
Tel.  0-5394-3381-5 ต่อ 26
Email:  pimwarat.n@cmu.ac.th
Website: -
 
Link MISCMU

อาจารย์ ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต
Dr. Pawat Paksaranuwat
Room no.  STB312
Tel.  0-5394-3381-5 ต่อ 39
Email:  pawat.pak@cmu.ac.th
Website: -
 
Link MISCMU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตา พลับอินทร์
Asst. Prof. Dr. Bandhita Plubin
Room no.  STB108
Tel.  01-8884451
Email:  bandhita2459@gmail.com
Website: -
 
Link MISCMU

 •          นาย กัมปนาท ปราโมทย์
  Mr. Kumpanat Pramoth
  Email: kumpanatpra@gmail.com
  Tel: 08-1033-9235,053-944352
  Link MISCMU

           นาย คำหล้า ใจสัตย์
  Mr. Khamla Jaisat
  Email: khamla001@gmail.com
  Tel: 0-5394-3381-5 ต่อ 11
  Link MISCMU

           นางสาว ชไมพร ปะปานา
  Miss. Chamaiporn Papana
  Email: chamaiporn.pa@cmu.ac.th
  Tel: 0-5394-3381-5 ต่อ 12
  Link MISCMU

           นางสาว ฐิรกานต์ สุยะ
  Miss. Thirakran Suya
  Email: thirakan2862530@gmail.com
  Tel: 0-5394-3381-5 ต่อ 11
  Link MISCMU

           นาย อรรถวิทย์ ขัดคำ
  Mr. Atthawit Khudcum
  Email: atthawit.k@cmu.ac.th
  Tel: 0-5394-3381-5 ต่อ 33
  Link MISCMU

 Business clean web templates

Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand

Phone:   Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446
Email: atthawit.k@cmu.ac.th

© 2019, allright reserved