ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand


 • นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุสบา แสงงามเมือง และนางสาวดลยา ชาญประเสริฐกุล นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.วฐา มินเสน ที่ได้รั
 • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสถิติประยุกต์

  โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสถิติประยุกต์ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 10.00-13.00 น.
 • การเขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกงานและสมัครงาน

  การเขียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขปเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกงานและสมัครงาน วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ห้อง SCB4205-06 และ SCB4405-06 อาคาร 45 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายโดย
 • ทุนพัฒนาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มอบให้แก่นางสาวปิญาวรรณ์ สมนา
 • ทุนเรียนดีสาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561

  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดีสาขาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นายจิโรจน์ แซ่ยิ่ง,นายจีระศักดิ์ ใหม่นวล,นางสาวปานทิพย์ จีนทา,นางสาวญาณภัทร ชุมภู
 • รายงานฝึกงานของนักศึกษาสถิติ ชั้นปีที่ 3

  รายงานฝึกงานของนักศึกษาสถิติ ชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.45-16.30 น. ห้อง STB302
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 18-20 สิงหาคม 2562
 • สัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

  สัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวคำหวาน เรสทัวรองส์ จ.เชียงใหม่
 • STAT CORNER ครั้งที่ 3/2562

  STAT CORNER ครั้งที่ 3/2562 "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย "How to Conduct Research in Applied Statistics and Work as a Profressional Statistics" โดย Prof.Dr.Timothy O'bien
 • แนะนำหลักสูตร Data Science

  ภาควิชาสถิติ จัดโครงการแนะนำหลักสูตร Data Science ให้แก่ผู้สนใจ
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา

  ภาควิชาสถิติจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
 • อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเตรียมพร้อมฝึกงาน

  อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเตรียมพร้อมฝึกงาน วันที่ 15-17 พ.ค. 2562 และวันที่ 21 พ.ค. 2562 ณ ห้อง SCB4405-06
 • การประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ 2562

  ภาควิชาสถิติ มช. จัดการประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ 2562(NUCS2019) ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รายงานสหกิจศึกษา

  ภาควิชาสถิติจัดกิจกรรม รายงานสหกิจศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง STB206 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 • การสัมมนาและบรรยาย เรื่อง Talking about statistics

  การสัมมนาและบรรยาย เรื่อง Talking about statistics โดย Prof.Dr.Serge Provost "Multivariate statistics analysis, Probabilistic models in environmental sciences, Iterative techniques in actuarial scien
 • ปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา

  ภาควิชาสถิติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา
 • โครงการ"ประสบการณ์และเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม"

  โครงการ"ประสบการณ์และเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม" โดย รศ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงค์พุทธา วันที่ 21 ก.ย.2561 เวลา 12.00-14.30น. ณ ห้อง STB207 อาคารสถิติ ภาควิชาสถิติ ค
 • ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกองพร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม ICAS 2018

  ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกองพร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม 6th International Conference on Applied Statistics 2018 (ICAS2018) "Improving Data Value & Data Quality Using Data Scie
 • กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเริ่มบรรยานโดยคุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษร์ กองพัฒนานักศึกษา มช และ ดร.ปรียานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ วันุพธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา08.15-16.00น. ณ ห้อง STB206 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการ "ประสบการณ์และเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม

  โครงการ "ประสบการณ์และเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม
 Business clean web templates

Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand

Phone:   Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446
Email: atthawit.k@cmu.ac.th

© 2019, allright reserved