ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand

ประวัติภาควิชาสถิติ

        ภาควิชาสถิติ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        พ.ศ.2518 เป็นสาขาวิชาหนึ่งในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกสถิติ
        พ.ศ.2519 โครงการจัดตั้งภาควิชาสถิติ
        พ.ศ.2522 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาสถิติ
        พ.ศ.2532 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์
        ภาควิชาสถิติมีบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน เป็นคณาจารย์ 22 คน และบุคลากรสนับสนุน 6 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 293 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 10 คน มีอาคารในความรับผิดชอบ 1 อาคาร มีงบประมาณในการดำเนินงานบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 2.3 ล้านบาท ทั้งนี้ภาควิชาสถิติร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสถิติและคณิตศาสตร์ จำนวน 1 หลัง


  • ปรัชญา

    ภาควิชาสถิติยึดถือปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์เป็นกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้ “วิทยาศาสตร์ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป”
  • ปณิธาน

    ภาควิชาสถิติได้ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม”
  • วิสัยทัศน์

    ภาควิชาสถิติมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสถิติเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

โครงสร้างการบริหารงานภาควิชาสถิติ

 Business clean web templates

Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand

Phone:   Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446
Email: atthawit.k@cmu.ac.th

© 2019, allright reserved