หัวหน้าภาควิชาสถิติ

Phisanu
รศ.พิษณุ เจียวคุณ
Assoc. Prof.Phisanu Chiawkhunผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสถิติ


ประธานคณะทำงานฝ่ายวิชาการ