ข่าวประชาสัมพันธ์

  บริษัท โลตัส สำนักงานใหญ่ รับสมัคร พนง ประจำ 1 ตำแหน่ง

   PHPT รับสมัครงานตำแหน่งผู้เขียนโปรแกรมด้านสถิติ

  บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรีหลายตำแหน่ง

  PHPT รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ สำหรับโครงการวิจัยนับหนึ่ง

  โครงการวิจัยนับหนึ่งรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง Data Manager

  โครงการ PHPT รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาคสนาม/ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสื่อสารมวลชน

  โครงการวิจัยนับหนึ่ง (www.napneung.net) รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

  สถาบันวิจัยเพื่อการะเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทยรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม(part-time)

  กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

  บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวน 40 อัตรา

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Data Manager

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Programmer

  PHPT International Research Unit รับสมัครงาานตำแหน่ง Clinical Research Assistant

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com/download/fund_stu64.pdf

  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  มูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

  รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  นักศึกษาสถิติที่ต้องการสมัครทุนทำงานพิเศษ

  รับสัมครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษษทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี

  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ทดแทน)

Event
การอบรมเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Microsoft Word

การอบรมเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Microsoft Word สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสถิติ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ STB207

Event
ภาพบรรยากาศ STAT Coming Home 2022

ภาพบรรยากาศ STAT Coming Home 2022 ที่ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

Event
ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรมภาษา R ขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสาขาสถิติที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 208497 (สหกิจศึกษา) ในภาคเรียนที่ 2/2565

ภาควิชาสถิติจัดรอบรมโปรแกรมภาษา R ขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสาขาสถิติที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 208497 (สหกิจศึกษา) ในภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยเอก เฉลิมรัช นนทะภา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB44005/06

Event
ภาควิชาสถิติจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2565

ภาควิชาสถิติจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2565 ???? เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ???? ณ ห้อง STB206 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด