Event
งานมุทิตาจิตคุณศรีทอน คุณยศยิ่ง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานมุทิตาจิตคุณศรีทอน คุณยศยิ่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Event
โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินการบรรจุกระบวนวิชาของภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัด โครงการ ?เตรียมความพร้อมการดำเนินการบรรจุกระบวนวิชาของภาควิชาสถิติ เป็นกระบวนวิชาเรียนร่วม? ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ

Event
กิจกรรมรายงานการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 63

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมรายงานการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB1100

Event
สัมมนาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสัมมนาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภาควิชาสถิติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Event
โครงการ การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปปี 63

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานและสหกิจศึกษา ปี 63 ในวันที่ 25 ก.ค. และ 2 ส.ค. 2563 ณ ห้อง STB207 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ปัญญางาม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และอาจารย์อัญมณี กุมมาระกะ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร

Event
กิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 63

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง STB302

Event
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุสบา แสงงามเมือง และนางสาวดลยา ชาญประเสริฐกุล นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.วฐา มินเสน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 18: Sci-Tech 18th) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวนุ

Event
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสถิติประยุกต์

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสถิติประยุกต์ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 10.00-13.00 น.

Event
การเขียนประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกงานและสมัครงาน

การเขียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขปเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกงานและสมัครงาน วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ห้อง SCB4205-06 และ SCB4405-06 อาคาร 45 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายโดย คุณเกรียงศักดิ์ นนทคำจันทร์ Assistant Procurement Manager Central Pattana Public Limited

Event
ทุนพัฒนาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มอบให้แก่นางสาวปิญาวรรณ์ สมนา

Event
ทุนเรียนดีสาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดีสาขาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นายจิโรจน์ แซ่ยิ่ง,นายจีระศักดิ์ ใหม่นวล,นางสาวปานทิพย์ จีนทา,นางสาวญาณภัทร ชุมภู

Event
รายงานฝึกงานของนักศึกษาสถิติ ชั้นปีที่ 3

รายงานฝึกงานของนักศึกษาสถิติ ชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 07.45-16.30 น. ห้อง STB302

Event
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 18-20 สิงหาคม 2562

Event
สัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

สัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวคำหวาน เรสทัวรองส์ จ.เชียงใหม่

Event
STAT CORNER ครั้งที่ 3/2562

STAT CORNER ครั้งที่ 3/2562 "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย "How to Conduct Research in Applied Statistics and Work as a Profressional Statistics" โดย Prof.Dr.Timothy O'bien

Event
แนะนำหลักสูตร Data Science

ภาควิชาสถิติ จัดโครงการแนะนำหลักสูตร Data Science ให้แก่ผู้สนใจ

Event
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา

ภาควิชาสถิติจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

Event
อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเตรียมพร้อมฝึกงาน

อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเตรียมพร้อมฝึกงาน วันที่ 15-17 พ.ค. 2562 และวันที่ 21 พ.ค. 2562 ณ ห้อง SCB4405-06

Event
การประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ 2562

ภาควิชาสถิติ มช. จัดการประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ระดับชาติ 2562(NUCS2019) ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Event
รายงานสหกิจศึกษา

ภาควิชาสถิติจัดกิจกรรม รายงานสหกิจศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง STB206 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

Event
การสัมมนาและบรรยาย เรื่อง Talking about statistics

การสัมมนาและบรรยาย เรื่อง Talking about statistics โดย Prof.Dr.Serge Provost "Multivariate statistics analysis, Probabilistic models in environmental sciences, Iterative techniques in actuarial science et al. ณ ห้อง STB206 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Event
ปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา

ภาควิชาสถิติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษา

Event
โครงการ"ประสบการณ์และเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม"

โครงการ"ประสบการณ์และเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม" โดย รศ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงค์พุทธา วันที่ 21 ก.ย.2561 เวลา 12.00-14.30น. ณ ห้อง STB207 อาคารสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Event
ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกองพร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม ICAS 2018

ผศ.ดร.มานัดถุ์ คำกองพร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม 6th International Conference on Applied Statistics 2018 (ICAS2018) "Improving Data Value & Data Quality Using Data Science" วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561

Event
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเริ่มบรรยานโดยคุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษร์ กองพัฒนานักศึกษา มช และ ดร.ปรียานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ วันุพธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา08.15-16.00น. ณ ห้อง STB206 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

Event
โครงการ "ประสบการณ์และเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม

โครงการ "ประสบการณ์และเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจ กรณีศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม