ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 2021-07-07 14:34:39
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-15 10:59:54
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com/download/fund_stu64.pdf 2021-06-14 11:15:06
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2020-03-13 13:18:45
มูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2019-11-26 14:07:15
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 2020-03-20 13:18:06
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาตอบกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการบรรยายของภาควิชา 2020-02-27 15:39:24
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 2020-02-27 15:34:42
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-14 11:14:01
ประกาศผลการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรื ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-14 11:13:06

ปฏิทินกิจกรรม


Quick Links

STATISTICS VIDEO


Statistics Links

Science Links

CMU Links