ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ
อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-94-3381
โทรสาร 053-94-3446
Department of Statistics,
Faculty of Science, Chiang Mai University,
Chiang Mai, 50200 Thailand.
Tel. 0-5394-3381-5
Fax 0-5394-3446
 
website: http://www.stat.science.cmu.ac.th
  http://www.cmustat.com
 
Email puangsaed@gmail.com,stat2555@gmail.com
   
Facebook
 


Untitled Document
Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand, Tel. 0-5394-3381-5, Fax 0-5394-3446