รองศาสตราจารย์ลำปาง   แสนจันทร์

Assoc. Prof.Lampang   Saenchan
 
Room No. STB202
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 27
Email lampang.s@cmu.ac.th
Website http://www.lampang.cmustat.com/
 
 
      Applied Statistics, Enviromental Statistics, Industial Statistics, Social Science Statistics
 
   
   Scholar