รองศาสตราจารย์พิษณุ   เจียวคุณ

Assoc. Prof.Phisanu   Chiawkhun
 
Room No. STB104
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 10 หรือ 0-5394-3380
Email phisanu.c@gmail.com
Website  
 
 
      Actuarial Science / Financial Mathematics, Applied Statistics
 
   
   Scholar