ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา   พลับอินทร์

Asst. Prof. Dr.Bandhita   Plubin
 
Room No. STB108
Tel. 01-8884451
Email bandhita2459@gmail.com
Website  
 
 
      Applied Statistics, Design of Experiments, Social Science Statistics
 
   
   Scholar