รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรินี   ไตรสถิตย์

Assoc. Prof. Dr.Patrinee   Traisathit
 
Room No. STB101
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 14
Email Patrinee.t@cmu.ac.th
Website  
 
 
      Biostatistics
 
   
   Scholar