ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา   ธานินพงศ์

Asst. Prof. Dr.Phimphaka   Taninpong
 
Room No. STB201
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 26
Email phimphaka.t@cmu.ac.th
Website  
 
 
      Applied Statistics, Statistical Software Development, Statistics with Data Science
 
   
   Scholar
   CV