รองศาสตราจารย์ ดร.มานะชัย   รอดชื่น

Assoc. Prof. Dr.Manachai   Rodchuen
 
Room No. STB112
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 19
Email r.manachai@gmail.com
Website  
 
 
      Modeling and Simulation, Probability, Theoretical Statistics
 
   
   Scholar