ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยทิพย์   บุญญาติศัย

Asst. Prof. Dr.Walaithip   Bunyatisai
 
Room No. STB110
Tel. 053-943381-5 ต่อ 16
Email walaithip.bun@gmail.com
Website  
 
 
      Applied Statistics, Biostatistics, Social Science Statistics
 
   
   Scholar