ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี   ไชยสี

Asst. Prof. Dr.Kuntalee   Chaisee
 
Room No. STB203
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 28
Email kuntalee.chaisee@cmu.ac.th
Website http://sites.google.com/site/kuntaleechaisee/
 
 
      Applied Statistics, Enviromental Statistics, Modeling and Simulation
 
   
   Scholar