ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์   สุภาวรรณ

Asst. Prof. Dr.Kamonrat   Suphawan
 
Room No. STB203
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 28
Email kamonrat.s@cmu.ac.th
Website http://sites.google.com/site/kamonratsstatcmu/
 
 
      Applied Statistics, Modeling and Simulation
 
   
   Scholar