อาจารย์ฤทัยชนก   กาศเกษม

Ruethaichanok   Kardkasem
 
Room No. STB309
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 36
Email ruethaichanok.k@cmu.ac.th
Website  
 
 
      Actuarial Science / Financial Mathematics, Applied Statistics
 
   
   Scholar