ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์   ประสิทธิ์วัฒนเสรี

Asst. Prof. Dr.Sukon   Prasitwattanaseree
 
Room No. STB301
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 24
Email sprasitwattanaseree@gmail.com
Website http://www.sukon.cmustat.com
 
 
      Applied Statistics, Biostatistics, Modeling and Simulation
 
   
   Scholar