อาจารย์ ดร.พิมพ์วรัชญ์   ศรีคำมูล

Dr.Pimwarat   Srikummoon
 
Room No. STB201
Tel. 0-5394-3381-5 ต่อ 26
Email pimwarat.n@cmu.ac.th
Website  
 
 
      Biostatistics, Modeling and Simulation, Probability, Social Science Statistics
 
   
   Scholar